OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKU INFORMATYK

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKU  INFORMATYK

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Urząd Gminy w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn

 

Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna ( zlecenie)

 

 1. Wymagania :

1)   wykształcenie: wyższe techniczne, specjalność informatyk ,

2) obligatoryjne uprawnienia: znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN/WAN, protokołami sieciowymi TCP/ IP oraz administrowaniem urządzeniami  aktywnymi    i bezpieczeństwem sieci komputerowych,

3) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

4) znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym do samodzielnego korzystania z fachowej dokumentacji technicznej,

5)  gotowość do poszerzania wiedzy w zakresie technologii  teleinformatycznych,

6) umiejętność organizacji pracy własnej,

7) wysoka kultura osobista, samodzielność, sumienność i obowiązkowość, kreatywność,  odpowiedzialność, dokładność i pracowitość, umiejętności  interpersonalne: tj.;  łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność, empatia, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole,

8) mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • 1)      administrowanie siecią komputerową ( LAN/WAN)
 • 2)      utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego oraz sieci komputerowej,
 • 3)      tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja według aktualnie obowiązujących przepisów),
 • 4)       kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych, oraz ewidencja zbioru danych,
 • 5)      prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
 • 6)      zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • 7)      wdrażanie i nadzór nad elektronicznym systemem dokumentów,
 • 8)      pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
 • 9) wdrażanie innych systemów informatycznych oraz prowadzenie zadań związanych z ich wdrożeniem, udział w pisaniu wniosków informatycznych o dotacje państwowe lub UE,
 • 10)   współpraca z innymi stanowiskami w zakresie wymagającym wiedzy  informatycznej,
 • 11)  kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej licencji programów komputerowych i sprzętu komputerowego, zakupu sprzętu komputerowego, kasowanie  i utylizacja  sprzętu komputerowego nie nadającego się do dalszego użytku,
 • 12)  terminowe i rzetelne przekazywanie informacji do BIP oraz koordynowanie  nadzorowanie  funkcjonowania  Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej urzędu,
 • 13)  pomoc użytkownikom systemów informatycznych w tworzeniu nowych zbiorów danych bądź uzupełnianiu dotychczasowych, zmiany haseł, szkolenie pracowników, usuwanie awarii,

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • 1)      List motywacyjny,
 • 2)      Życiorys CV,
 • 3)      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie Kserokopia dowodu osobistego,
 • 4)      Oświadczenie o niekaralności,
 • 5)      Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie  pracy na stanowisku informatyka,
 • 6)      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • 7)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Urzędu Gminy w Młodzieszynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (t. j. Dz. U. z 2014 r. nr 1128, poz. 926 z zm.)”.

 

 1. Dodatkowe informacje :
 • 1)  Dokumenty należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy w Młodzieszynie przy ul. Wyszogrodzkiej 25 w sekretariacie pok. Nr 1, do dnia 3 kwietnia 2015 r. w godz. od 8.00  do 16.00  – osobiście, lub przesłać  pocztą ( decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) na adres: Urząd Gminy w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, z dopiskiem: „ Dotyczy ogłoszenia o zatrudnieniu na stanowisku  Informatyk”.
 • 2)     Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 • 3)     Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 • 4)     Dodatkowe informacje  można uzyskać u  Sekretarza Gminy tel: (0-46) 864 17 50, lub inspektora      ds. kadr tel: ( 0-46) 864 17 64.
Skip to content