Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w Urzędzie Gminy Młodzieszyn

 Informacji udziela Pan Michał Znajdek pokój nr. 13 . tel. kontaktowy (46) 864 17 59

Godziny otwarcia Gminnego punktu:

poniedziałek w godz. 9 00 – 17 00
od wtorku do piątku w godz. 800 – 16 00

Punk konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze:

 • Udziela informacji o Programie i zasadach składania wniosku o dofinansowanie,
 • Udostępnia materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze,
 • Pomaga  w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie,
 • Wysyła Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej,
 • Udziela pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania,

Przed wizytą w punkcie w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku należy przygotować następujące informacje:

 1. Dane wnioskodawcy (czyli właściciela lub współwłaściciela nieruchomości) – imię i nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy, adres zamieszkania;
 2. Informacje o współmałżonku Wnioskodawcy– imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL;
 3. Informacje o pozostałych współwłaścicielach budynku– imię i nazwisko, adres zamieszkania;
 4. Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy;
 5. Numer księgi wieczystej nieruchomości;
 6. Numer działki (na której znajduje się budynek);
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy);
 8. Powierzchnia całkowita budynku m2 ;
 9. W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza należy podać:
  • powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej m2,
  • liczbę miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.
 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia (planowany zakres prac);
 2. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia- poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego.
 3. Wartość rocznego dochodu Wnioskodawcy- wyliczony na podstawie PIT za 2023 roku lub na podstawie ha przeliczeniowych (do wglądu).
 4. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o dochodach dla osób ubiegających się o podwyższony/ najwyższy poziom dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”
są dostępne na stronie:    www.czystepowietrze.gov.pl


Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gminy Młodzieszyn- stan na dzień 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków : 172 szt.

Liczba zrealizowanych : 72 szt.

Kwota wypłaconych dotacji : 1946027,38 zł

Skip to content