Stawki podatkowe w roku 2020

Szanowni Państwo,
przypominamy, że 15 marca 2020 roku upłynął termin płatności I raty podatku i odpadów komunalnych.

Prosimy o dokonywanie wpłat.

Płatności możecie Państwo dokonać w banku, na poczcie bądź drogą internetową.

Podatki prosimy wpłacać na nr konta: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010 z dopiskiem ” wpłata za podatek”

Odpady komunalne prosimy wpłacać na nr konta: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010 z dopiskiem „wpłata za śmieci” jak również na indywidualny nr konta, który Państwo posiadacie.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt tel . pod nr (046) 864 17 56/58


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 zostały podwyższone i określone uchwałą nr XVI/70/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 07 listopada 2019r. Ich wysokość będzie wynosić następująco:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80zł – od 1 m. kw. powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 4,80 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m. kw. powierzchni – 0,32 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1023) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m. kw. powierzchni – 1,50 zł

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m. kw. powierzchni użytk. – 0,40 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej – 19,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m. kw. powierzchni użytkowej – 11,18 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej – 4,50 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej – 4,70 zł

3) od budowli: – ich wartości – 2 %                                             


PODATEK ROLNY

Średnia cena skupu żyta do podatku rolnego została przyjęta wg ustalonej ceny  żyta przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2020 ogłoszona w Monitorze Polskim  z 2019r., poz. 1017) i wynosi 58,46 zł za 1 dt.

Do podatku rolnego przyjmuje się od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość 2,5 q żyta. W stosunku do roku 2019 podatek rolny  wzrósł o 10,25 zł i wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gospodarstw rolnych pow. 1 ha) – 146,15 zł.

Natomiast  dla  pozostałych gruntów, tj. działek rolnych do 1 ha przyjmuje się równowartość  5 q żyta.  Podatek od 1ha fizycznego wzrósł  o 20,50 zł  i wynosi – 292,30 zł.


PODATEK LEŚNY

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. do celów podatku leśnego została przyjęta  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w Monitorze Polskim z 2019 r.  poz. 1018.

W stosunku do roku 2019 podatek leśny w 2020 roku wzrósł o 0,4972 zł i wynosi 42,7328 zł od 1 ha fizycznego.


OPŁATA TARGOWA

Stawki opłaty targowej obowiązują wg przyjętej uchwały Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015 r.

Dzienna stawki opłaty targowej wynosi: od sprzedaży z samochodu osobowego, straganu i stołu wynosić będzie 15,00 zł,

z samochodu ciężarowego, przyczep, naczep – 25,00 zł,

płodów rolnych, nabiału, runa leśnego, świeżych kwiatów, owoców, artykułów spożywczych przetworzonych,   artykułów przemysłowych, rzemieślniczych – 1,00 zł.

           

Skip to content