Stawki podatkowe w roku 2023

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO NA 2024 ROK


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Na rok 2024 obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą nr XLII/202/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 7 grudnia 2021 r.  Ich wysokość wynosi  następująco:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– od 1 m. kw. powierzchni  – 0,95 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
– od 1 ha powierzchni –  5,17 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– od 1 m. kw. powierzchni – 0,42 zł   

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejśc ia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa  budowlanego

-od 1 m. kw. powierzchni –  1,80 zł    

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych
– od 1 m. kw. powierzchni użytkowej  –   0,45  zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– od 1 m. kw. powierzchni użytkowej – 21,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

– od 1m. kw. powierzchni użytkowej   – 12,00 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej   –  4,80 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej  –  4,85 zł

3) od budowli:
– ich wartości  –   2 %

                                                


PODATEK ROLNY

Średnia cena skupu żyta do podatku rolnego została przyjęta wg ustalonej ceny  żyta przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2024 ogłoszona w Monitorze Polskim  z 2023r., poz. 1129 i wynosi 89,63 zł za 1 dt.

Do podatku rolnego przyjmuje się od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość 2,5 q żyta.

Podatek rolny wynosiod 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gospodarstw rolnych pow. 1 ha) – 224,075 zł.

Natomiast  dla  pozostałych gruntów, tj. działek rolnych do 1 ha przyjmuje się równowartość  5 q żyta. 

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi – 448,15 zł.


PODATEK LEŚNY

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. do celów podatku leśnego została przyjęta  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w Monitorze Polskim z 2023 r.  poz. 1130.

Podatek leśny wynosi 72,0346 zł od 1 ha fizycznego.

OPŁATA TARGOWA

Stawki opłaty targowej obowiązują wg przyjętej uchwały Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r.

Dzienna stawki opłaty targowej wynosi: od sprzedaży z samochodu osobowego, straganu i stołu wynosić będzie 15,00 zł , z samochodu ciężarowego, przyczep, naczep – 25,00 zł, płodów rolnych, nabiału, runa leśnego, świeżych kwiatów, owoców, artykułów spożywczych przetworzonych,   artykułów przemysłowych, rzemieślniczych  –  1,00 zł.

Skip to content