Stawki podatkowe w roku 2021

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO NA 2021 ROK


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 nie zostały uchwalone i obowiązują stawki określone uchwałą nr XVI/70/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 07 listopada 2019r.  Ich wysokość wynosi  następująco:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– od 1 m. kw. powierzchni  – 0,80 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
– od 1 ha powierzchni –  4,80 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– od 1 m. kw. powierzchni – 0,32 zł   

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1023), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejśc ia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa  budowlanego

-od 1 m. kw. powierzchni –  1,50 zł    

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych
– od 1 m. kw. powierzchni użytkowej  –   0,40  zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– od 1 m. kw. powierzchni użytkowej – 19,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

– od 1m. kw. powierzchni użytkowej   – 11,18 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej   –  4,50 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej  –  4,70 zł

3) od budowli:
– ich wartości  –   2 %

                                                


PODATEK ROLNY

Średnia cena skupu żyta do podatku rolnego została przyjęta wg ustalonej ceny  żyta przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2021 ogłoszona w Monitorze Polskim  z 2020r., poz. 982) i wynosi 58,55 zł za 1 dt.

Do podatku rolnego przyjmuje się od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość 2,5 q żyta.

W stosunku do roku 2020 podatek rolny  wzrósł o 0,2250 zł i wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gospodarstw rolnych pow. 1 ha) – 146,3750 zł.

Natomiast  dla  pozostałych gruntów, tj. działek rolnych do 1 ha przyjmuje się równowartość  5 q żyta.  Podatek od 1ha fizycznego wzrósł  o 0,45 zł  i wynosi – 292,75 zł.


PODATEK LEŚNY

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. do celów podatku leśnego została przyjęta  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w Monitorze Polskim z 2020 r.  poz. 983.

W stosunku do roku 2020 podatek leśny na 2021 rok wzrósł o 0,5720 zł i wynosi 43,3048 zł od 1 ha fizycznego.

OPŁATA TARGOWA

Stawki opłaty targowej obowiązują wg przyjętej uchwały Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015r..

Dzienna stawki opłaty targowej wynosi: od sprzedaży z samochodu osobowego, straganu i stołu wynosić będzie 15,00 zł , z samochodu ciężarowego, przyczep, naczep – 25,00 zł, płodów rolnych, nabiału, runa leśnego, świeżych kwiatów, owoców, artykułów spożywczych przetworzonych,   artykułów przemysłowych, rzemieślniczych    –    1,00 zł.

Skip to content