Wnioski i druki

Wzór uwag lub wniosków do Raportu oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.” Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania”

Uwagi i wnioski – WZÓR dla mieszkańców do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Informujemy, że od dnia 13 grudnia 2021 r. obowiązuje nowy wniosek CEIDG

NOWY WNIOSEK CEIDG ważny od 13.12.2021 r.


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wniosek wraz z załącznikami dotyczący  zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do gruntu i bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego: 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Zestawienie faktur

Formularz o pomoc

Oświadczenie

Wniosek wraz z załącznikami dotyczący  zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego:

Wniosek zwrot podatku akcyzowego świnie, owce, kozy i konie

Oświadczenie

Formularz o pomoc

Oświadczenie konie

Współczynniki przeliczeniowe koni

Zestawienie faktur

 

 


Druki USC

USC-wniosek transkrypcja zgonu

Wniosek – oświadczenie o powrót do nazwiska

Wniosek o sprostowanie aktu

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie aktów stanu cywilnego

Wniosek transkrypcja aktu urodzenia

Wniosek transkrypcja aktu małżeństwa

Wniosek w sprawie zgloszenia jubileuszu


MIESZKANIA

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przedłużenie umowy najmu mieszkania

Wniosek o zmianę mieszkania

Wniosek o przydział mieszkania


PODATKI (nowe wzory od 01.01.2023 r.)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wnioski o wydanie zaświadczeń podatkowych

(o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, o wielkości gospodarstwa rolnego zgłoszonego do opodatkowania,  o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym)


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Podanie o wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Pobierz plik: wniosek – wypis ze studium

Podanie o wypis z tekstu ogólnego planu zagospodarowania

Pobierz plik: wniosek – wypis z planu

WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (nowy wzór od 3.01.2022 r.)

Pobierz plik: wniosek – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
Pobierz plik: wniosek – zaświadczenie o rewitalizacji


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu


Wnioski dot. infrastruktury technicznej, drogowej:

Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości:

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości


WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Pobierz plik: Wniosek_o_wydanie_decyzji_środowiskowej


Wnioski związane z wycinką drzew:

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA, DRZEW

Pobierz – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa,drzew

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW

Pobierz – wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Pobierz – wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia


Deklaracja – utylizacja wyrobów azbestowych:

DEKLARACJA AZBESTOWA


Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
(aktualizacja wniosków 05.10.2022 r.)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

POBIERZ: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DO EDYCJI (WORD)

POBIERZ: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (PDF)


WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MŁODZIESZYN

Pobierz – wniosek zezwolenie na świadczenie usług – opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego


WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Pobierz – wniosek o wpis do rejestru odbior odpadow


Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz wnioseku o wydanie dowodu – PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE!

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie  nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych  (kradzież tożsamości)

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

 


DEKLARACJE PODATKOWE

DLA OSÓB PRAWNYCH (FORMULARZ obowiązujący do 30 czerwca 2019 r.):

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DLA OSÓB FIZYCZNYCH (FORMULARZ obowiązujący do 30 czerwca 2019 r.):
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

FORMULARZE PODATKOWE

OSOBY FIZYCZNE

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych | PDF |
ZIN-1 
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIN-2 
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIN-3 
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników | PDF |

IR-1 Informacja o gruntach | PDF |
ZIR-1 
Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIR-2 
Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIR-3 
Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników | PDF |

IL-1 Informacja o lasach | PDF |
ZIL-1 
Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIL-2 
Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIL-3 
Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników | PDF |

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości | .doc | PDF |
ZDN-1 
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDN-2 
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

DR-1 Deklaracja na podatek rolny | PDF |
ZDR-1 
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDR-2 
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

DL-1 Deklaracja na podatek leśny | PDF |
ZDL-1 
Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDL-2 
Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

 


DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych | PDF
DT-1/A – załącznik do deklaracji (Załącznik do deklaracji jest jego komplementarna częścią i musi być złożony razem z deklaracją.) | PDF |

Podstawa prawna:
– Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r poz. 70),
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z poźn. zm.),
– Uchwała Nr XLII/203/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r Rady Gminy Młodzieszyn w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – LINK

 


 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej organem zezwalającym.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:  

 1/ Wniosek o wydanie zezwolenia:

druki do pobrania i wypełnienia dostępne poniżej

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek o wydanie JEDNORAZOWEGO zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, pokój Nr 7.

2/ załączniki:

– dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów  alkoholowych,

– zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Powiatowego Inspektora  Sanitarnego 

Podstawa prawna:

1/ Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r poz.1119)

2/ Uchwała  Nr LI/259/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 września 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Młodzieszyn.    

Uwagi:

 1. Opłata za wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

a/ 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

b/ 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

c/ 2 100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Sposób wniesienia opłaty:

– na rachunek bankowy: VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZOGRODZIE                             

Nr konta: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010

 1. Opłata za korzystanie z zezwoleń w latach następnych, objętych zezwoleniem oraz dla przedsiębiorców kontynuujących działalność uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłaty te podwyższa się, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

a/ 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

b/ 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

c/ 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi opłatę w wysokości  2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 1. W przypadku, kiedy wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww kwot przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

Sposób wniesienia opłaty:

Przedsiębiorcy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego –– na rachunek bankowy: 

VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZOGRODZIE: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010.

 1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 


 

PEŁNOMOCNICTWA

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1) UPL-1P_01.031

Pełnomocnictwo do doręczeń – (PPD-1)  PPD-1+02.17

Pełnomocnictwo szczególne – (PPS-1) PPS-1+02.17

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji w postaci papierowej – (OPL-1P)OPL-1P_01.029

Zawiadomienie o zmianie – odwołaniu- wypowiedzeniu – pełnomocnictwa do doręczeń – (OPD-1) OPD-1+02.16

Zawiadomienie o zmianie – odwołaniu- wypowiedzeniu – pełnomocnictwa szczególnego – (OPS-1) OPS-1+02.16

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Młodzieszyn, adres korespondencyjny 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25.

II. Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby pobrać podatki i opłaty, które zasilają budżet Gminy, czyli:

 1. Ustalić i określić wysokość podatków oraz opłat w tym:
 2. prowadzić czynności sprawdzające, postępowanie podatkowe lub inne działania na podstawie przepisów,
 3. prowadzić kontrolę podatkową – jeśli będzie konieczna,
 4. zaksięgować i rozliczyć zapłacone podatki oraz opłaty,
 5. wydać zaświadczenie lub indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego – jeśli Pani/Pan o to wystąpi,
 6. dochodzić należności zgodnie z obowiązującymi przepisami – jeśli nie ureguluje Pani/Pan swoich zobowiązań
 7. rozpatrzyć wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych – jeśli Pani/Pan o to wystąpi ,
 8. prowadzić działania informacyjne ułatwiające zapłatę podatku,
 9. wezwać Panią/Pana w sprawach uzasadnionych Pani/Pana ważnym interesem lub poinformować Panią/Pana o dacie wydania interpretacji lub zawartej w niej ocenie.

Jako Administrator przetwarzamy informacje o tożsamości podatników, osób działających w ich imieniu, uczestników postępowania oraz innych osób wymienionych w prawie podatkowym, czyli:

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adresy: zamieszkania lub pobytu, do doręczeń, zameldowania,
 • numery: PESEL. NIP, PKD, REGON, KRS,
 • dane o prowadzonej działalności gospodarczej – w tym miejscu jej prowadzenia,
 • seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny w przypadku braku numeru PESEL lub NIP,
 • zawód – gdy występujesz jako pełnomocnik lub jesteś adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym,
 • adres elektroniczny (ePUAP), adres e-mail,
 • identyfikatory osób w zasobie informacyjnym.

Aby prowadzić wymagane przepisami rejestry – w tym ewidencję podatkową nieruchomości oraz ewidencję księgową – zbieramy informacje o podstawach opodatkowania lub innych zdarzeniach, które powodują, że wpłaca nam Pani/Pan te należności (np. o zawieranych umowach):

 • dane geodezyjne nieruchomości,
 • informacje o otrzymaniu pomocy publicznej,
 • numer rachunku bankowego,
 • numer księgi wieczystej,
 • kod kontrahenta, numer obiektu, numer nieruchomości,
 • rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania, termin płatności.

Aby dochodzić zaległych podatków, dodatkowo będziemy przetwarzać dane:

 • dotyczące Pani/Pana zobowiązań i podstaw ich naliczania
 • niezbędne do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • dotyczące orzeczeń, zaświadczeń i innych dokumentów zbieranych lub składanych przez Panią/Pana w tym postępowaniu,

 

Aby prowadzić działania informacyjne ułatwiające zapłatę podatku, wykorzystamy  Pani/Pana numer telefonu oraz adres e-mail.

Aby wezwać Panią/Pana w sprawach uzasadnionych ważnym interesem lub informować Panią/Pana o dacie wydania interpretacji lub zawartej w niej ocenie wykorzystamy Pani/Pana numer telefonu.

Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane. Dane te podlegają szczególnej ochronie, gdyż objęte są tajemnicą skarbową na mocy przepisów Ordynacji podatkowej.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r. 800)
 • ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.)
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892 ze zm.)
 • ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1821 ze zm.)
 • ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 362)
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1201 ze zm.)
 • ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1007 ze zm.).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji zadań własnych bądź zleconych Gminie Młodzieszyn określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez Gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.

W przypadku przetwarzania danych, wykraczających poza wymóg ustawowy, przetwarzanie będzie możliwe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Pani/Pana dane przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba, że będzie wykazane, że w stosunku do Pani//Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Zgodnie z zasadą celowości administrator danych zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji określonego celu.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez organ, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Odbiorcy danych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 860-70-86.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W przypadku Pani/Pana danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Skip to content