Wnioski i druki

Zakładka w przygotowaniu.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek CEIDG-1 (od 20 maja 2017 roku)


Informacje na temat wysokości stawek podatków na 2017 r. można znaleźć pod tym linkiem:
http://mlodzieszyn.pl/stawki-podatkow-obowiazujace-na-rok-2017/

DEKLARACJE PODATKOWE

DLA OSÓB PRAWNYCH (FORMULARZ NA 2018 r.):

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DLA OSÓB FIZYCZNYCH (FORMULARZ NA 2018 r.):
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO


DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych – POBIERZ DEKLARACJĘ (2018)
DT-1/A – załącznik do deklaracji (Załącznik do deklaracji jest jego komplementarna częścią i musi być złożony razem z deklarcją.) – POBIERZ ZAŁĄCZNIK (2016)

Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn nr XXVI/130/2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Wniosek o dodatek mieszkaniowy
Pobierz plik: Wniosek o dodatek

Deklaracja o wysokościach dochodu
Pobierz plik: Deklaracja o dochodzie

Oświadczenie o stanie majątkowym
Pobierz plik: Oświadczenie o stanie majątkowym


Podanie o wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Pobierz plik: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Podanie o wypis z tekstu ogólnego planu zagospodarowania
Pobierz plik: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (o ustalenie lokalizacji celu publicznego)
Pobierz plik: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie lokalizacji inwesycji celu publicznego


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pobierz plik: Wniosek o wydanie zezwolenia


Wniosek o zajęcie pasa drogowego
Plik do pobrania: Wniosek o zajecie pasa drogowego

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Plik do pobrania:wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pobierz plik: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek związane z wycinką drzew:
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA DRZEW
Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  Pobierz Wniosek

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej
Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego