Świadczenie Ratownicze dla strażaków ratowników OSP

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi OSP, który czynnie, uczestniczył, co najmniej raz w roku, w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:
– w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat;
– osiągnął w przypadku mężczyzn – 65. rok życia, w przypadku kobiet – 60. rok życia.
Wniosek o dodatek należy złożyć u powiatowego komendanta państwowej straży pożarnej, natomiast za wypłatę pieniędzy będzie odpowiadał Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA.

Wnioskodawca jest zobowiązany do potwierdzenia swojego bezpośredniego uczestnictwa w działaniach ratowniczych. Takie potwierdzenie od 1 stycznia 2022 roku stanowi dokumentacja prowadzona przez PSP, zaś w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku – dokumentacja PSP lub pisemne oświadczenie trzech świadków (jednym ze świadków ma być osoba która w danym okresie czasu pełniła funkcję publiczną, może to być np. sołtys, pracownik urzędu gminy itp.). Natomiast za okres wcześniejszy, tzn. do 31 grudnia 2011 roku, potwierdzeniem tym jest wyłącznie pisemne oświadczenie trzech świadków. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.

Koordynator Justyna Jackowska
Urząd Gminy Młodzieszyn
Wyszogrodzka 25
96-512 Młodzieszyn
Tel. 46 864-17-63

Materiały:

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP (NOWY WZÓR OBOWIĄZUJĄCY OD 27.12.2022 r.) – POBIERZ
Oświadczenie świadka
2​_Oswiadczenia​_swiadka.pdf 0.11MB

Klauzula informacyjna RODO
3​_Klauzula​_RODO.pdf 0.14MB

Instrukcja pomocnicza dla członków OSP
4​_Instrukcja​_pomocnicza​_dla​_członków​_OSP.pdf 0.19MB

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
5​_Ustawa​_OSP.pdf 0.29MB

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego
6​_Rozporzadzenie​_MSWiA​_w​_sprawie​_wniosku​_o​_przyznanie​_swiadczenia​_ratowniczego.pdf 0.97MB

Skip to content