W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja z VI Sesji Rady Gminy.

Nowo wybrana radna w wyborach uzupełniających do Rady Gminy z okręgu Nr 1 Pani Zalewska Marta złożyła ślubowanie.

Dokonano zmian w budżecie gminy polegających na dokonaniu zmian nazewnictwa zadania na budowę sieci wodociągowej we wsi Juliopol zmniejszając jednocześnie plan wydatków na to zadanie o kwotę 15.750 zł , wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2015 r. Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol dz. nr 723 z planem wydatków w kwocie 4.250 zł, zwiększono plan wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina o kwotę 16.500 zł, dokonano zmian kwalifikacji zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku przenosząc zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów z planu wydatków bieżących na zadania inwestycyjne z planem w wysokości 20. 253,33 zł, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2015 r. pn. Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn z planem wydatków w kwocie 7.500 zł. Dokonano zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej o kwotę 44.894 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych w ramach dotacji z WFOSiGW  w wysokości 7.000 zł

Uchwalono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2015 roku. W celu realizacji tego zadania została podpisana umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel” w miejscowości Kotliska 13,  99-300 Kutno, w zakresie odławiania zwierząt i dostarczania ich do wymienionego schroniska z firmą usługową  „Herkules” oraz lekarzem Weterynarii – Centrum Weterynaryjne w Sochaczewie ul. Długa 1/1A. Na realizację tych zadań  zaplanowano w budżecie gminy na 2015 rok środki w wys. 45.000 zł.

Podjęto Uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. powołując Obwód Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Powołano Pana Filipa Kopkę i Pana Aleksandra Dybca na przedstawicieli Rady Gminy do Związku Międzygminnego „Kampinos”. Na przedstawiciela do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie powołano Pana Dariusza Sączewę. Do Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury powołano Panią Martę Zalewską.

Rada Gminy podjęła Uchwałę zmieniającą zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Młodzieszyn wiąże się to z możliwością wynajmowania lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela i w Gminnym Ośrodku zdrowia przez osoby nie związane z określoną funkcją społeczną tj. nie koniecznie związanych z pracą w Oświacie i Służbie Zdrowia.

Wojt Gminy Pani Monika Pietrzyk Połubińska poinformowała o zadaniach realizowanych w okresie międzysesyjnym.

Uczestniczyłam w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywnych kobiet z Kamiona oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Adamowa Góra,

 • Uczestniczyłam w zebraniach walnych wszystkich OSP
 • Uczestniczyłam w zebraniach sołeckich poszczególnych wsi
 • Złożono wnioski do ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie aktualizacji inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie gminy
 • Złożono wniosek do wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy
 • Wykonano bieżące naprawy dróg gminnych w miejscowościach Janów, Młodzieszyn ul. Wierzbowa, Adamowa Góra droga na działce nr 164/17, 169,
 • Wypowiedziano umowy na świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego (p. Siekierski), wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych gminy (Sort-Mak), na obsługę prasową i promocję gminy,
 • Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg we wsi Janów w ramach środków FOGR
 • Na bieżąco odbywają się rady budowy dotyczące projektu cyfryzacji 8.3
 • Wyłoniono wykonawcę na dostawę komputerów w ramach projektu 8.3 do 15 kwietnia wykonawca jest zobowiązany dostarczyć komputery dla naszych mieszkańców
 • Zakończono i odebrano II etap zadania inwestycyjnego dotyczącego rewitalizacji terenu i wyposażenia świetlicy w Budach Starych, wartość wykonanych robót 170.000 zł w tym środki UG 70.000 zł, dotacja 100.000 zł,
 • Ogłoszono przetarg na wykonanie placów zabaw w Janowie, Młodzieszynie i Kamionie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, przetarg jest w trakcie rozstrzygnięcia
 • Podjęto rozmowy z wykonawcami dokumentacji projektowej na siłownie zewnętrzne (Janów, Młodzieszyn, Kamion)
 • Wykonano aktualizację projektu organizacji ruchu dla wsi Bibiampol, Helenka, Juliopol
 • Podpisano umowę z wykonawca dokumentacji projektowej magazynu przeciwpowodziowego, na bieżąco odbywają się konsultacje i uzgodnienia z projektantem
 • Uczestniczyłam w zebraniu Spółki Wodnej w Młodzieszynie,
 • Wszczęto procedurę uzgodnień projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla spółki wodnej
 • Uczestniczyłam w spotkaniu i konsultacjach w sprawie dostosowania wałów Doliny Iławsko-Dobrzykowskiej
 • Zlecono i wykonano wytyczenie dróg gminnych we wsiach Kamion, Młodzieszyn i Mistrzewice
 • Wyłoniono wykonawcę na równanie wraz z wałowaniem dróg gminnych, prace zostaną uruchomione od dnia 27.03.2015r.
 • Uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu na 50 i wykonano przegląd drogi nr 50
 • Prowadziłam rozmowy z Dyrektorem Wojewódzkiego zarządu Dróg w sprawie wykonania poboczy w Kamionie Nowym i Janowie od ronda w stronę Giżyck
 • Podpisano umowę / porozumienie międzygminne na organizację Punktu Składowania Odpadów Komunalnych
 • Prowadziłam rozmowy z Dyrektorem powiatowego Urzędu Pracy w sprawie pozyskania pracowników robót publicznych
 • Prowadziłam rozmowy w sprawie przejęcia autobusów szkolnych przez PKS Grodzisk mazowiecki w celu zmniejszenia kosztów dowożenia dzieci do szkół
 • Prowadziłam rozmowy w celu znalezienia rozwiązań i pozyskania środków na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie z firmami świadczącymi usługi energetyczne na terenie kraju
 • Uczestniczyłam w gminnej komisji urbanistycznej
 • Wprowadzono zmiany w regulaminie organizacyjnym urzędu w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania urzędu (zmniejszono wynagrodzenia kierownikom i pracownikom urzędu oraz likwidację stanowiska kierowcy z dniem 1.04.2015)
 • Został przeprowadzony przetarg na sprzedaż działek we wsi Adamowa Góra i Kamion. Łącznie z tytułu sprzedaży uzyskano kwotę 57.553,10 zł w 2015 r., zaś w grudniu 2014 r. uzyskano kwotę 109.340 zł
 • Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonano komunalizacji nieruchomości i przyjęto na stan nieruchomości rolne we wsiach Juliopol o powierzchni 3,11 ha, Nowe Mistrzewice powierzchni 16,56 ha oraz Adamowa Góra o powierzchni 0,41 ha, o łącznej wartości 480.635 zł
 • W ramach promocji gminy uczestniczyliśmy w akcjach charytatywnych w II międzyszkolnym konkursie plastycznym na najładniejszą pisankę i kartkę świąteczną,  który odbył się w szkole podstawowej w Janowie, w ramach licytacji Rada Gminy i Wójt wylicytowali kartki i pisanki na łączną kwotę 800zł
 • Rozpoczęliśmy przygotowania do wzięcia udziału w projekcie „Mazowiecka Dolina Bzury” wspólnie z miastem Sochaczew, Gminą Nowa Sucha i Gminą Brochów
 • Ufundowaliśmy nagrody w konkursach:
 1. Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki organizowanym przez KRUS
 2. Dofinansowanie sztandaru dla Szkoły Specjalnej w Erwinowie
 3. Dofinansowanie nagród w konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie Pt. Tradycje i obyczaje świąteczne
 • Prowadzone są rozmowy z Nadleśnictwem w sprawach współpracy przy budowie dróg gminnych na terenach leśnych Podjęto działania w celu poprawy czystości na terenie gminy oraz modernizacji przystanków autobusowych z cegły, porządkowania cmentarzy wojennych, wycinki krzaków przy drogach gminnych
 • Przygotowujemy dokumentację zgłoszenia szkód w drogach gminnych w Kamionie i Janowie, które powstały podczas wypadków na drodze, do firmy ubezpieczeniowej w celu uzyskania odszkodowania
 • W najbliższym czasie będzie zatrudniony trener piłki nożnej
 • Prowadzimy remont pomieszczeń urzędu przy wykorzystaniu pracowników którzy są skierowani przez sąd na odpracowanie godzin w ramach prac społecznych
 • OSP Młodzieszyn wystąpiło  do gminy z wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 200.000 zł.

Dyrektor GZEASz Pan Domińczak M. złożył sprawozdanie z rozdysponowania przydzielonych środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminie Młodzieszyn.

Przewodnicząca Rady Pani Zimniak J. przedstawiła sprawozdanie przedłożone przez Komisariat Policji w Młodzieszynie dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2014 r. oraz efektywności zwalczania i zapobiegania przestępstw i wykroczeń na terenie gminy Młodzieszyn.

Kierownik GOPS Pani Połeć M. przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r.

Radni, sołtysi  zgłosili  wnioski w sprawie remontu drogi ul. Różana w Młodzieszynie, remont chodnika w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka z ul. Wspólną k. P. Łapczyńskiej, remont drogi w Młodzieszynie ul. Krucza, oraz drogę powiatową Witkowice- Stefanów,  budowę wodociągu we wsi  Marysin.

Pani Wójt poinformowała, że w miarę możliwości finansowych remonty dróg będą robione doraźne, gdyż będziemy występować o środki  unijne w momencie uruchomienia funduszy unijnych na remont dróg, które planowane są na przełomie roku  2015/2016. Natomiast  na budowę wodociągu również jeżeli tylko będą środki unijne również wystąpimy z wnioskiem na budowę wodociągu we wsi Marysin,  Bieliny i Januszew.

Zgłaszano również sprawę niszczenia dróg gminnych przez  firmy wywożące drewno z Lasów Państwowych. Pani Wójt poinformowała, że odbyło się spotkanie z Przedstawicielem Nadleśnictwa i ustalono, że przed wejściem z wywozem drewna z lasu, przeprowadzony zostanie przegląd dróg i po wywozie naprawią stan techniczny tych dróg lub dofinansują nam remont.

Skip to content