Informacja z Nadzwyczajnej IV Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 21 stycznia 2015 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy poświęcona przede wszystkim dokonaniu zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zmiany dotyczyły:

– udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838 W ul. Wspólna w Młodzieszynie” w kwocie 50.000 zł

– zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 50.759 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

– zwiększenia wydatków majątkowych na realizacje zadania „ Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina” o kwotę 175.000 zł

Rada Gminy podjęła również Uchwałę w sprawie  wyznaczenia kierunków działania  Wójta Gminy zobowiązującą Panią Wójt  do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia audytu  w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Ponadto Rada Gminy wydała pozytywną opinię w sprawie zniesienia formy ochronności przyrody z drzewa uznanego za pomnik  przyrody. Jest to jałowiec dwupienny rosnący na działce prywatnej w miejscowości Kamion. Drzewo jest częściowo obumarłe, ma popękany  i usychający pień przy ziemi, drzewo  pochyliło się  Stan zdrowotny drzewa zagraża bezpieczeństwu dla  mieszkańców i istniejących budynków na tej działce.

Pracownicy Urzędu Gminy poinformowali Radę o realizacji  zadań:

I .W zakresie ogłaszanych przetargów w ramach zamówień publicznych.

  1. Dokonano wyboru dla postępowania  o udzielenie zamówienia pn. „Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina” Wybrana została oferta firmy Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Janusz Pych Kaptury  gm. Brzozów na kwotę 170.397,36 zł brutto. Szacowana wartość zamówienia 186.132,39 zł
  2. Dokonano wyboru dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „budowa sieci wodociągowej miejscowości Radziwiłka, Stefanów  gm. Młodzieszyn”

Wybrana została oferta firmy Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy  „Melbud” Andrzej Zieliński Skierniewice , Sierakowice Prawe na kwotę 387.988,74 zł brutto.

  1. Dokonano wyboru dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Zakup wraz z dostawą oleju napędowego grzewczego transportem dostawcy w łącznej ilości 140.000 litrów dla gminy Młodzieszyn i podległych  jednostek budżetowych w roku 2015 „ Wybrana została oferta firmy „DAMO” Dałkowska- Modzelewski Spółka Jawna z Łowicza na kwotę 372.468,60 zł  brutto.
  1.  Realizacja  projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „

W m-cu styczniu zakończą się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych.

Prowadzone są prace budowlane związane z siecią Internetową

Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów i oprogramowania.

III.  Prowadzona jest  procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej w      Młodzieszynie , Juliopolu i Justynowie.

IV  Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych : remont mostu na rzece Bzurze we wsi Mistrzewice, oraz remont drogi gminnej w miejscowości Mistrzewice.

  1. Przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych remontów dwóch dróg w Janowie stanowiących działki nr ew. 2, 36 i 18.
  2. Wykonano utwardzenie poboczy tłuczniem przy drodze Juliopol Pieńki – Adamowa Góra.
Skip to content