Informacja z XXXVIII Sesji Rady Gminy

W dniu 30 października 2017 r. odbyła się  XXXVIII  Sesja Rady Gminy, w której uczestniczyli radni, kierownicy jednostek, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.

Na sesji dokonano zmian w budżecie gminy na 2017 rok  wynikłych w trakcie realizacji budżetu  zwiększono w planie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem dróg  gminnych o kwotę 40.000 zł zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł przeznaczonych na centralizację podatku VAT  zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i i wyposażenia o kwotę 5.670 zł zmniejszono plan wydatków na zakup usług związanych z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł  zmniejszono plan wydatków na usługi opiekuńcze w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.670 zł zmniejszono plan wydatków na podróże służbowe pracowników o kwotę 1.000 zł. , zmniejszono plan wydatków na realizację zadań rodzin zastępczych o kwotę 6.000 zł.

Przedłużono czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Młodzieszyn na rok 2018 co oznacza że będą obowiązywać stawki ustalone na 2017 rok.

Dokonano zmiany w Uchwale dotyczącej określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia polegającej na wprowadzeniu zapisu że wnioski o udzielenie dotacji należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia każdego roku oraz dodano zapis dotyczący rozpatrywania wniosków i rozdysponowania dotacji następuje do 31 marca każdego roku .

W związku ze zmianą ustawy – Prawo oświatowe podjęto Uchwały dotyczące stwierdzenia, że z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe sześcioletnie Szkoły Podstawowe w Janowie, Młodzieszynie i w Kamionie stały się ośmioletnim szkołami podstawowymi.

Wójt Gminy Pani Pietrzyk Monika złożyła informacje międzysesyjna  (Informacja międzysesyjna)

Inspektor Oświaty Pan Domińczak Mirosław złożył  informację  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Młodzieszyn w roku szkolnym 2016/2017. (Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Młodzieszyn w roku szkolnym 2016-2017)

Przewodnicząca Rady Gminy Pani  Joanna Zimniak złożyła informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy.

Wójt Gminy Pani Pietrzyk Monika złożyła informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez  osoby pełniących  funkcje publiczne.

 

Skip to content