Informacja z XXV Sesji Rady Gminy

W obradach XXV Sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2016 r. uczestniczyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek podległych, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Radna Powiatu Sochaczewskiego.

Dokonano zmian w planach dochodów i wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.

Rada Gminy podjęła Uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie Gminy Młodzieszyn do partnerstwa w projekcie pn. „Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowana Platformę Systemów Dziedzinowych”. Projekt ten dotyczy wdrażania w jst rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora. Finansowanie projektu nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości 84,28 % wartości pozostała wartość projektu stanowi wkład własny jst.

W związku z likwidacją GZEASz podjęto Uchwałę w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazując to zadanie „ Świadczenie pomocy materialnej „ do realizacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ponadto Rada Gminy udzieliła poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2.

Wójt Gminy złożyła informacje z działalności międzysesyjnej (informacja)

Kierownik Komisariatu Policji w Młodzieszynie Pan Dąbrowski S – poinformował, że została opracowana Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której mieszkańcy mogą przekazywać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa, które należą do podstawowych potrzeb każdego człowieka.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa swoim zasięgiem ostatecznie obejmie cały kraj.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu.

Skip to content