Informacja z VII Sesji Rady Gminy

W dniu 25.06.2015r. odbyła się Sesja Rady Gminy Młodzieszyn w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie, w której uczestniczyli Wójt Gminy, Sekretarz, Skarbnik, Radni, Sołtysi obecnej i poprzedniej kadencji, przedstawiciele Rady Powiatu, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Młodzieszyn.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania  z wykonania budżetu gminy za 2014 rok natomiast Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok przyjęła przy dwunastu głosach „za” i jednym głosie „wstrzymującym’.

Zmiany w budżecie gminy dotyczyły zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z potrzebami wynikłymi trakcie realizacji budżetu o kwotę  1.793.346,76 zł oraz zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków  europejskich o kwotę 679.562,92 zł z roku 2014 na rok 2015 dostosowując plan dochodów do bieżącego wykonania zgodnie z bieżącym harmonogramem rzeczowo-finansowym i realizacją umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn”.

Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych o  kwotę 32.228 zł  z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizacje  zadań własnych o kwotę  30.0000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

Zwiększono  dochody z tytułu środków z budżetu UE w związku z rozliczeniem wydatków majątkowych zrealizowanych w latach 2013-2014 zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie III etap „  kwota 1.343.168 zł

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu polegające na zmniejszeniu planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o kwotę  3.500 zł,  na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn „ wydatki bieżące 1.793.346,76 zł , wydatki majątkowe kwota 679.562,92 zł . Dokonano zmian w wydatkach bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Pracy o kwotę 70.345 zl  oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.800 zł, z rezerwy budżetowej kwotę 100.000 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na obsługę zadłużenia gminy, zwiększono wydatki w Oświacie o kwotę 32.228 zł  z przeznaczeniem na wyposażeniem szkół  w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zwiększono wydatki na dożywianie o kwotę 30.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej wykazu przedsięwzięć dokonano  zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu. Zmiana dotyczy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn” którego łączny koszt wynosi 8.320.664,28 zł  Plan na  2015 rok wynosi 4.497.909,68 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 1.818.346,76 zł , wydatki majątkowe w kwocie 2.679.562,92 zł.)

Doceniając niepowtarzalne walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz historyczne terenów nadbzurzańskich Gmina Młodzieszyn, Powiat Sochaczewski i gminy Sochaczew, miasto Sochaczew, Gmina Brochów, Nowa Sucha postanowiły wspólnie przygotować i zrealizować projekt o nazwie „ Mazowiecka Dolina Bzury” Rada Gminy w tej sprawie podjęła Uchwałę o intencji Gminy Młodzieszyn do partnerstwa dla wspólnego przygotowania, aplikowania i realizacji projektu.

Gmin Młodzieszyn od wielu lat należy do „Związku Międzygminnego Kampinos” Związek ten realizował ówczesną politykę państwa zmierzającą do nakłonienia samorządów aby łączyły się w większe jednostki organizacyjne w formie związków komunalnych, co miało ułatwić ubieganie się o środki unijne. Formuła ta,  nie do końca sprawdziła się w praktyce. Zdecydowano o rozwiązaniu Związku, ale jednocześnie kontynuowaniu współpracy w nowej prostszej formie organizacyjnej pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich”.

Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwa „Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich”

Dokonano również zmiany na wniosek Komisji Rewizyjnej planu pracy Komisji polegającej na włączeniu do planu  pracy przeprowadzenie kontroli  kompleksowej w m-cu lipcu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz w jednostkach  ochotniczych straży pożarnych w gminie Młodzieszyn.

Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn zgodnie z zaleceniami  Wojewody wprowadzając zapis wskazując gospodarstwo  rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Zaliczono drogi w Janowie – działka o nr ewid. 2 w obrębie geod. Janów – Ruszki i w Janowie o nr. ewid. 36 w obr. geod. Janów – Ruszki oraz w Mistrzewicach – działki o  nr ewid. 99/2, 100/1, 188/2,  189/1, 254, 256, 259 w obr. geod. Stare Mistrzewice do kategorii dróg gminnych.

W związku z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum na dzień 6 września 2015 r.  podjęto Uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w referendum ogólnokrajowym nadając Nr 6 obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 101.

Wójt Gminy złożyła wniosek o wyłączenie  z porządku obrad Sesji podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w związku z wysokimi kosztami odbioru wynikającymi z oferty firmy, która  przystąpiła do przetargu.

Wójt Gminy złożyła informacje międzysesyjna

Radni zapoznali się również z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Młodzieszyn oraz o planowanych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r.

Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy złożyła podziękowania Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Wiesławowi Olczakowi oraz sołtysom poprzedniej kadencji za pełną zaangażowaną służbę na rzecz społeczności lokalnej.

Podziękowania złożono:

 1. Panu Stanisławowi Dąbrowskiemu  za  58 lat pełnienia funkcji sołtysa wsi Witkowice w latach 1957 – 2015
 2. Panu Leszkowi Winnickiemu za 40 lat pełnienia funkcji sołtysa wsi Młodzieszyn w latach 1975 – 2015
 3. Panu Władysławowi Rolewskiemu za 35 lat pełnienia funkcji sołtysa wsi Helenów-Skutki w latach 1980-2015
 4. Panu Tadeuszowi Winnickiemu za 24 lata pełnienia funkcji  sołtysa wsi Kamion w latach 1991-2015
 5. Panu Herykowi Krakowiak za 20 lat pełnienia funkcji sołtysa wsi Juliopol w latach 1995-2015
 6. Panu Franciszkowi Orlińskiemu za 16 lat pełnienia funkcji sołtysa wsi Stare Budy w latach 1999-2015
 7. Panu Władysławowi Sałacińskiemu za 16 lat pełnienia funkcji  sołtysa wsi Bibiampol w latach 1999-2015
 8. Pani Stefanii Kornackiej za 8 lat pełnienia funkcji sołtysa wsi Młodzieszynek w latach 2007 -2015
 9. Pani Janinie Marciniak za 8 lat pełnienia funkcji sołtysa wsi Helenka w latach 2007- 2015
 10. Pani Joannie Nowickiej za 4 lata pełnienia funkcji sołtysa wsi Radziwiłka w latach 2011-2015
 11. Pani Agnieszce Domańskiej  za 4 lata pełnienia funkcji sołtysa wsi Adamowa Góra w latach 2011-2015
 12. Panu Dariuszowi Jesiołowskiemu za 4 lata pełnienia funkcji sołtysa wsi Janów w latach 2011 – 2015.
Skip to content