Informacja z LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informuję, że w dniu 27 września (wtorek) 2022 r. o godz. 14:00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbyła się LVIII  Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy  Młodzieszyn, na której podjęte zostały uchwały :

  • w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Młodzieszyn na rok szkolny 2022/2023. Ustalono średnią cenę jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023 w wysokości: olej napędowy 7,21 zł/l; autogaz LPG – 3,27 zł/l; benzyna Pb 95 – 6,73 zł/l celem zwrotu kosztów indywidualnego przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
  • zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2022 – 2038.

dokonano zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych, związanych:

  1. z przebudową z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej w latach 2020-2022,
  2. z przebudową z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej etap II w latach 2022-2025,
  3. modernizacją strażnicy OSP Młodzieszyn w latach 2020-2022,
  4. dokonano zmian przedsięwzięcia realizowanego w latach 2022-2024 pod nazwą Infrastruktura wodno-kanalizacyjna – POLSKI ŁAD na nazwę Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej,
  5. dokonano zmiany przedsięwzięcia realizowanego w latach 2022-2024 pod nazwa Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni ścieków na nazwę Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków;
  • zmieniająca Uchwalę budżetową gminy Młodzieszyn na 2022 rok

dokonano zmian wynikłych w trakcie realizacji budżetu:

– zwiększono dochody budżetu o łączną kwotę 7.737.348,46 zł, plan dochodów budżetu gminy  ogółem wynosi 40.442.388,01 zł.

– zwiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 11.394.029,46 zł. Plan wydatków budżetu wynosi 50.478.098,30 zł.

Szczegółowe zmiany opisane są uchwał finansowych i dostępne są na stronie BIP gminy.

Skip to content