Informacja z IX Sesji Rady Gminy

W dniu  30 maja 2019 r. odbyła się IX Sesja Rady Gminy.

Nowo wybrani sołtysi obecni na Sesji złożyli ślubowanie.

Wójt Gminy złożyła gratulacje nowo wybranym sołtysom, życzyła skutecznej i owocnej działalności na rzecz swojej małej ojczyzny, satysfakcji z wykonywania mandatu społecznego oraz sukcesów i dobrej współpracy z mieszkańcami.

Wójt Gminy przedstawiła raport o stanie gminy za 2018 rok.

Raport obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Raport został zamieszczony na stronie Urzędu Gminy www.mlodzieszyn.pl, oraz w BIP www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl,  z którym mieszkańcy mogli zapoznać się i wziąć udział w debacie. Zgodnie z ustawą, w debacie mogli  zabrać głos  bez ograniczeń czasowych  radni oraz mieszkańcy, którzy złożyli pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób,  w terminie nie później niż na dzień przed Sesją. Do Przewodniczącego Rady nie wpłynęło żadne zgłoszenie mieszkańca  do udziału w debacie.

Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Pani Monice Pietrzyk. Następnie radni przyjęli jednogłośnie  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. Prezydium Rady w imieniu Rady złożyli gratulacje Pani Wójt wręczając bukiet kwiatów.

Ponadto Radni ustalili dietę ryczałtową za udział w pracach Rady i w Komisjach w wysokości 700 zł miesięcznie oraz dla Przewodniczącego Rady w wysokości  1.340 zł.

Podwyższono również dietę dla sołtysów ustalając kwotę 300 zł miesięcznie.

Podjęto także Uchwałę w sprawie  zatwierdzenia projektu  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Młodzieszyn, która podlega przekazaniu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Warszawie.

Wójt Gminy złożyła informację z działalności międzysesyjnej (informacja w załączeniu).

Informacja międzysesyjna 30.05.2019

  • sesja abs
  • sesja abs2

 

Skip to content