W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

22.06.2016 – XXIII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Proponowany następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie Uchwał :
a. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Sochaczewskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego
b. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2016 rok.
c. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Młodzieszyn.
d. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
e. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
f. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
g. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014/2028.
h. w sprawie ustalenia diet dla radnych.
5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Skip to content