Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023”

Wójt Gminy Młodzieszyn                                                                                       Młodzieszyn, 27.10.2017 r.
Wyszogrodzka 25
96-512 Młodzieszyn

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Młodzieszyn

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.) – informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023”. Zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 47 i 57 pkt 1.2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Młodzieszyn.

  • Opinią sanitarną z dnia 31 sierpnia 2017 r. znak ZS.9022.1379.2017, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie wyraził opinię, zgodnie z którą nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023”
  • Pismem z dnia 26 września 2017 r. znak WOOŚ-III.410.417.2017.DC, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał opinię, że dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023” nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ze względu na to iż dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

            Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Wójt Gminy Młodzieszyn odstąpił od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023”.

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu umieszczono na:

  • stronie internetowej Urzędu Gminy Młodzieszyn,
  • stronie BIP Urzędu Gminy w Młodzieszynie,
  • tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn

Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, w godzinach pracy Urzędu.

 

Skip to content