Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   Młodzieszyn, 08.12.2016r.

GKP.6721.1.2014.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie z art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353) oraz Uchwały Nr XLV/245/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 kwietnia 2014r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Kamion (zakres planu obejmuje działki nr ewid. 1/49, 1/50, 1/51, 1/48, 8/1, 8/2 i części dz. nr ewid. 1/53, 1/54 w obrębie geodezyjnym Kamion) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.12.2016r. do 12.01.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Młodzieszynie   ul. Wyszogrodzka 25,   w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie   internetowej   gminy: mlodzieszyn.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.01.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn, o godz. 1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Młodzieszyn lub w formie elektronicznej   na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2017r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

 

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk

Skip to content