Kwalifikacja wojskowa

Informujemy, że dnia 6 i 9 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Młodzieszyn.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Sochaczew, ul. Żeromskiego 8.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać
ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz posiadana dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie wójta najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

Kwalifikacja wojskowa polega na ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej w przypadku zagrożenia zbrojnego na terenie RP. Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione do rezerwy.

 

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”), nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1997–1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne
    do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku,             w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Related posts

Skip to content