W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja z XXV Sesji Rady Gminy

W dniu 30 września 2020 roku odbyła się XXV Nadzwyczajna Sesja Rady na której podjęto Uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2020 – 2037 Dochody ogółem zwiększono o kwotę 314,608 zł , dochody bieżące zwiększono o kwotę 32,608 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 32,808 zł. Dochody majątkowe zwiększono z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 218 800 zł. 

Najważniejsze zmiany w WPF dotyczyły inwestycji. Dokonano zmian w przedsięwzięciach, a mianowicie wprowadzano nowe zadanie –  budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieliny Olszynki z planem wydatków 57 000 . zł. To zadanie będzie realizowane przez dwa lata. W tym roku przeznaczono na ten cel 11 000 zł . a w 2021 roku 46 000 zł. Dodatkowo zwiększono  plan wydatków na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – wariant 400m, dokonano zmian w planie wydatków na rok 2021 zwiększając wydatki o kwotę 51 000  zł

Na sesji rada gminy podjęła uchwałę zmieniającą budżet gminy na 2020 rok. Dokonano zmian w planie po stronie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.

 Zwiększono dochody budżetu o kwotę 308.708 zł. Po stronie wydatków dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Leontynów zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Leontynów na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w stronę cmentarza wojskowego we wsi Leontynów”. Zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty dróg gminnych o kwotę 13.536 zł. Zwiększono wydatki na modernizację drogi gminnej w stronę cmentarza wojskowego w Leontynowie o środki własne w wysokości 8 171,83 zł. Zwiększono wydatki na budowę chodnika przy ul. Konwaliowej w Młodzieszynie o kwotę 40 600 zł. Wprowadzono zadanie  przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowa Góra z planem wydatków 159 000 zł. Zwiększono  wydatki na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś – Rokicina o kwotę 3 920 zł oraz sołectwa Janów o kwotę 1100 zł. Zwiększono wydatki na usunięcie wyrobów zawierających azbest o kwotę 28 500 zł. Zwiększono wydatki na budowę sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra o kwotę 80 600 zł i dokonujemy przekształcenia zadania bieżącego dotyczącego rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bieliny – Olszynki z planem wydatków na rok 2020 w kwocie 10 647,83 zł w zadanie wieloletnie i na ten cel w tym roku przeznaczono 11 000 zł

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Młodzieszyn zmian dotyczących między innymi składu Zespołu  Interdyscyplinarnego radni przyjęli uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Młodzieszynie oraz szczegółowe jego warunki funkcjonowania.

Radni na nadzwyczajnej sesji rady gminy przyjęli w drodze uchwały  Strategię Elektromobilności dla gminy Młodzieszyn. Elektromobilność to całokształt zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym – oprócz samych zakupów pojazdów elektrycznych, także technologie oraz infrastruktura ładowania, jak również kwestii społeczno-gospodarczo-prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych. Decyzją Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 50 000 zł na ten cel. Przeprowadzono konsultacje społeczne. W wyniku tych działań powstała strategia. Jest ona kluczowym elementem jeśli chodzi o działania gminy dotyczące elektromobilności. Strategia ma przyczynić się do wdrożenia dla gminy celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu i komunikacji, a także ochrony środowiska i podniesienia jakości życia mieszkańców. Stwarza ona warunki do dalszych działań gminy w tym kierunku.  Przyjęcie strategii dla gminy będzie dużym osiągnięciem i mamy nadzieję, że przyniesie wymierne efekty ..

 

Skip to content