W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Zwrot podatku akcyzowego 2022 r.

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
 2. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
 • 1 – 30 kwietnia 2022 r. (w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie)
 • 1 – 31 października 2022 r. (w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie)
 1. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
 • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego (w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.- pierwszy termin)
 • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego (w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.- drugi termin)
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe zawarte                           w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.
 • Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej e ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe,
 • średnią roczną liczbę bydła ustala się, jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła utrzymywanego przez producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok,       w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania i wypełnienia:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Zestawienie faktur

formularz ubieganie sie o pomoc

Oświadczenie

Skip to content