Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia 2023 r.

 1. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.
 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (gospodarstwo rolne to obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy).
 3. Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:
 • będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad ¼ w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,
 • będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym ¼ w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,
 • bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.
 1. Kwotę zwrotu podatku ustala się, jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. w wysokości 1,20 zł na litr oleju.
 2. Limit ustala się, jako sumę:
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe,
 • średnią roczną liczbę bydła ustala się, jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła utrzymywanego przez producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku
 1. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminie od dnia 1 lutego do 28 lutego  2023 r.  Druki do pobrania
 2. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
 • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

 

Skip to content