OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKU INSPEKTORA D/S DRÓG

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKU INSPEKTORA D/S DRÓG

Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn

Forma zatrudnienia: umowa  o pracę na zastępstwo / pełny etat/

 

 1. Wymagania :

1)   wykształcenie: wyższe techniczne,(preferowane  budownictwo w zakresie budowy i eksploatacji dróg)

2) staż pracy minimum 3 lata

3) znajomość przepisów: ustawy prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

4) umiejętność pisania i rozliczania wniosków o dotacje krajowe i unijne na modernizacje i remonty dróg gminnych.

5) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz / lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

6) dobra znajomość obsługi  komputera – MS Office (WORD, Excel, AutoCAD),

7) umiejętność organizacji na stanowisku pracy,

8) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

9) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,

10) komunikatywność, dokładność  i rzetelność,

11) wysoka kultura osobista,samodzielność i operatywność,

12)  prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Realizacja zadań w zakresie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, zgodnie i na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,

2)Realizacja zadań w zakresie załatwiania spraw dotyczących planowania, realizacji i utrzymania oświetlenia miejsc publicznych i dróg stanowiących własność Gminy,

3)Realizacja zadań w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy, w tym zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych,

4) Dokonywanie kontroli dróg na terenie Gminy Młodzieszyn i ustalenie zakresu remontów dróg gminnych,

5) Przygotowywanie dokumentacji technicznej niezbędnych do wykonania remontów planowanych w gminie. Współpraca z radą gminy w zakresie kolejności budowy  i remontu dróg gminnych.

6) Odbiór wykonywanej dokumentacji pod kątem zakresu zlecenia oraz rozwiązań technicznych.

7) Składanie wniosków o dotacje na środki krajowe i środki z UE w zakresie modernizacji i budowy dróg:

8) W zakresie dróg gminnych:

–  ewidencjonowanie dróg,

–  przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,

–  uregulowanie spraw własnościowych dróg gminnych

–  prowadzenie spraw z zakresu zamiany, oddania w użyczenie, w dzierżawę, lub bezpłatne przekazanie gminie gruntów pod drogi, oraz wykup gruntów pod ścieżki rowerowe, chodniki bądź drogi gminne.

– projektowanie nowych dróg,

–  zbieranie wniosków o  nadawanie nazw ulic i przygotowanie projektów uchwał

–  przygotowanie planu odśnieżania dróg gminnych, przygotowanie procedury ofertowej dot. odśnieżania dróg gminnych, czuwanie nad prawidłowym odśnieżaniem, oraz zabezpieczenie środków w budżecie gminy na te zadania.

–  przygotowywanie projektów decyzji wójta gminy na zajęcie pasa drogowego, zjazdu z drogi gminnej,

–  zgłaszanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego,

–  załatwianie spraw w zakresie oznakowania dróg i ulic włącznie z tablicami nazw ulic i tabliczkami numeracji domów.

9) Sprawowanie kontroli nad jakością wykonywanych remontów dróg    w zakresie:

–  zgodności z zasadami wiedzy technicznej,

–  zgodności wbudowywanych materiałów drogowych ,

10) Czuwanie nad terminowością i jakością nadzorowanych robót oraz zgodnością z ustalonym zakresem,

–  udział w dokonywaniu odbiorów technicznych wykonywanych robót,

–  rozlicznie finansowe nadzorowanych robót,

–  nadzorowanie robót drogowych w zakresie bieżącego utrzymania, wykonywanych siłami własnymi Urzędu,

–  rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,

–  prowadzenie spraw z zakresu utrzymania zimowego dróg,

11) Realizacja ustawy „o grobach i cmentarzach wojennych”, dotyczy organizowania i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

12) Realizacja zadań z ustawy „o cmentarzach i chowaniu zmarłych” tj.

–  zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych,

–  przygotowywania decyzji w sprawach zamknięcia cmentarza komunalnego,

– utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym,

13) Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwa ulic i placów na terenie gminy, oraz ewidencja i nazewnictwo miejscowości położonych na terenie gminy,

14) Realizacja zadań w ramach kompetencji na stanowisku z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

3.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • 1)      List motywacyjny,
 • 2)      Curriculum Vitae,
 • 3)      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopia dowodu osobistego,
 • 4)      Oświadczenie kandydata potwierdzające staż pracy,
 • 5)      Oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • 6)      Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie  pracy na stanowisku ,
 • 7)      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • 8)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Urzędu Gminy Młodzieszyn zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (t. j. Dz. U. z 2014 r. nr 1128, poz. 926 ze zm.)”.

 

 

 

4.Dodatkowe informacje :

 

 • 1)      Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn przy ul. Wyszogrodzkiej 25 w sekretariacie pok. Nr 1,do dnia 7 kwietnia 2015 r. w godz. od 800 do 1600 – osobiście, lub przesłać  pocztą ( decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) na adres: Urząd Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia o zatrudnieniu na stanowisku inspektora ds. dróg”
 • 2)      Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 • 3)      Zkandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 • 4)      Dodatkowe informacje  można uzyskać u Wójta Gminy tel: (0-46) 864 17 50, lub inspektora ds. kadr tel: ( 0-46) 864 17 64.
 • 5)      Przedmiotowe postępowanie nie jest naborem w rozumieniu art.11 ustawy o pracownikach samorządowych zgodnie z art. 12  ust. 2 powyższej ustawy. Może być  odwołane lub unieważnione w każdym czasie lub może pozostać  bez rozstrzygnięcia.

 

 

 

Wójt Gminy

Monika Pietrzyk – Połubińska

Młodzieszyn, dnia  27 marca 2015 r.

Skip to content