W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Młodzieszyn, 14.09.2016r

IZPPP.6721.1.2016

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie z art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353) oraz Uchwały Nr XIX/92/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 lutego 2016r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek Nr ewid. 801/22, 505/9, 506/10 w miejscowości Juliopol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.09.2016r. do 19.10.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Młodzieszynie   ul. Wyszogrodzka 25, w godz. od 900 do 1600 oraz na stronie internetowej gminy www.mlodzieszyn.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.10.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn, o godz. 1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Młodzieszyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.11.2016r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk

Skip to content