Mieszkańcy oczekują większej życzliwości

 Wywiad z Moniką Pietrzyk – Połubińską – wójtem Gminy Młodzieszyn

 

Pierwsze refleksje po objęciu urzędu wójta?

Wyborcy dali mi olbrzymi mandat zaufania, a jednocześnie możliwość wprowadzania zmian. Był to czas zapoznania się ze specyfikacją pracy urzędu i z jakością pracy pracowników. Do pełnienia tej funkcji przygotowywałam się od wielu miesięcy. Mam swój program i swoją wizję funkcjonowania urzędu i jednostek podległych. Wiem, jakie są w tej kwestii oczekiwania wyborców.

 

Od czego Pani zaczęła pracę?

Był to ciężki okres, dużo spraw, z którymi trzeba było się zapoznać, poukładać je i w jakiś sposób dopiąć. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, było spotkanie z pracownikami urzędu, których poprosiłam o zakresy ich obowiązków . Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami w miesiącu grudniu podjęłam stosowne decyzje, które będę realizować w najbliższych dniach i miesiącach. Urzędowanie rozpoczęłam też od remontu korytarzy Urzędu Gminy oraz klatki schodowej, gdyż uważam, że o wizerunku gminy świadczy też stan budynku urzędu.

 

Jakie zmiany w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych, będą zwolnienia, wymiana kadry?

Będę zmieniać regulaminy i struktury zarówno urzędu, jak  i jednostek podległych w celu obniżenia kosztów funkcjonowania tych instytucji. Do końca stycznia będą zwolnienia pracowników. Następnie ogłoszę nabory na wolne lub nowe stanowiska pracy. O kolejnych zmianach będę mieszkańców informowała na bieżąco w prasie i na BIP.

 

Plany na ten rok? Jako gospodarz gminy, na jakich działaniach chciałaby się pani skupić w najbliższych miesiącach?

Priorytetem dla mnie jest pozyskanie funduszy unijnych na inwestycje w gminie, tj. na drogi gminne, i powiatowe przy współpracy z powiatem na:  boisko, oświetlenie uliczne, siłownie zewnętrzne, termomodernizację i modernizację budynków użyteczności publicznej.

W bieżącym roku nawiązałam współpracę ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie i myślę, że będzie owocna i dojdzie na naszym terenie do naprawy dróg powiatowych, a jest ich kilka.

W związku z tym podjęłam współpracę z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w zakresie pozyskania środków na drogi tzw. powodziowe. Mamy nadzieję, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyzna Gminie Młodzieszyn środki finansowe na realizację tych zadań.

Działania w zakresie inwestycji do końca nie mogą być zrealizowane, gdyż są pewne nieprawidłowości uniemożliwiające na obecną chwilę ich zakończenie.

Prowadzę rozmowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w sprawie konsultacji i szkoleń dla kadry dotyczących nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w szczególności dotyczących tematów inwestycji w zakresie dróg, termomodernizacji, ochrony środowiska oraz wykluczenia społecznego, wparcia dla organizacji pozarządowych, w tym dla seniorów, wyposażenia szkół w nowe technologie informatyczno – komunikacyjne, wparcia dla przedszkoli.

Planuję zwiększyć środki na promocję gminy oraz podjąć działania mające na celu pozyskanie nowych inwestorów co zwiększyłoby dochody własne gminy.

Będę stawiać na wysokie standardy pracy zarówno wśród urzędników, jak i inwestorów realizujących zadania gminne.

Zmienię politykę informacyjną gminy i będę otwarta na dialog. Czeka mnie ciężka praca zarówno w kwestiach organizacyjnych, jak i w pozyskiwaniu środków unijnych. Liczę, że dzięki tym środkom nastąpi ożywienie informacyjne,  gospodarcze, a także uda nam się podnieść dochody gminy.

Ogłaszamy postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu zwiększenia konkurencji i przejrzystości firm. Dzięki temu łatwiej będzie wyłonić najkorzystniejszą ofertę dla gminy, co przyniesie wymierne oszczędności.

 

Pani zdaniem, jakich zmian, jakich kierunków samorządowego rozwoju,  oczekują mieszkańcy gminy Młodzieszyn w najbliższych latach?

Mieszkańcy gminy oczekują większej otwartości, życzliwości, tożsamości wspólnoty samorządowej. Oczekują poświęcenia ich sprawom większej uwagi. Mieszkańcy mają wielki potencjał, który można wykorzystać dla zorganizowania różnych imprez i wspólnych działań. Mieszkańcy oczekują nowego spojrzenia w kwestii kultury i sportu w gminie.

W zakresie sportu, zacznę chyba od powołania Rady Sportu i podjęcia decyzji, w jakiej formie organizacyjnej w gminie będą realizowane zadania w zakresie sportu, a następnie określimy priorytety działań, jakie drużyny powołamy oraz jakie boiska i gdzie będziemy budować.

Zamierzam zadbać o edukację i zdrowie  mieszkańców. Dla oświaty pozyskam nowe fundusze (w tym dla przedszkoli). Nie ukrywam, że zależy mi na zatrudnieniu specjalistów w Ośrodku Zdrowia w Młodzieszynie.

 

rozm. Monika Figut

Skip to content