Informacja z XLI Sesji Rady Gminy

W obradach XLI  Sesji Rady Gminy w dniu  4 grudnia  2017 r. uczestniczyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek podległych, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.

Na Sesji podjęto Uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Gmina Młodzieszyn  wyemituje 3.400 szt. obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączna kwotę 3.400.000 zł.  celem emisjo obligacji w kwocie 3.400.000 zł jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017  w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 150.413,53 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 449.586,47 zł i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018 powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 2.124.910 zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7675.090 zł . Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów uzyskanych z udziału Gminy Młodzieszyn we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018-2029.

Ponadto uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023.

Celem programu są: poprawa warunków życia mieszkańców w przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru rewitalizacji. Program będzie stanowić ponadto formalna podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizujących ze środków Unii Europejskiej  w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 w celu poprawy stanu obszaru rewitalizacji, wprowadzenia rozwiązań środowiskowych, przestrzenno- funkcjonalnych oraz technicznych . Wdrożenie Programu w Gminie Młodzieszyn pozwoli na odbudowanie więzi społecznych na obszarach problemowych, przywróci ład przestrzenny, podniesie estetykę i stworzy warunki do rozwoju dla jego mieszkańców.

Podjęto Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania dla terenów w m. Bibiampol polegająca na zmianie terenów pod zabudowę mieszkaniową  oraz  dla terenu działki Nr ewid. 36/2 w m. Młodzieszyn dotyczy zmiany w planie dotyczącej maksymalnej wysokości budynków.

Pani Wójta złożyła informację międzysesyjną. 

Related posts

Skip to content