W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja z XIX Sesji Rady Gminy

W dniu 28 lutego 2020 r.  odbyła się XVI Sesja Rady Gminy. Podczas sesji uchwalono Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid 192 w m. Adamowa Góra. Uchwała  dotyczyła terenu działki nr 192  o powierzchni ok. 2,5 ha położonej w miejscowości Adamowa Góra. Plan dla części działki ustala zabudowę mieszkaniowo usługową i rentę planistyczna w wysokości 10%, dla pozostałej części działki pozostawia zgodnie z poprzedni planem zabudowę mieszkaniową i ustala rentę planistyczną 0%.

Rada Gminy przyjęła także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2020 roku.

Na realizację Programu w 2020 roku Gmina Młodzieszyn przeznaczyła w budżecie środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt  tysięcy złotych) w tym:

1)  na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku  – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy);

2) na świadczenie usług weterynaryjnych przez Lekarza weterynarii – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy);

3) na zakup karmy i działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami  – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc);

4) na usługi odławiania i transportu bezdomnych zwierząt – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy);

5) przygotowanie zwierząt do adopcji przez Justynę Zientarę –  39 000, 00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy).

Rada gminy podejmując Uchwałę określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przyjęte  wymogi mają na celu przede wszystkim ochronę środowiska przyrodniczego. Instalacja urządzeń GPS i wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwi weryfikację przedsiębiorców w zakresie postępowania z odebranymi nieczystościami ciekłymi oraz pozyskanie danych o rzeczywistej ilości ścieków odebranych i przekazanych do stacji zlewnej.

W związku z wejściem w życie dniu 6 września 2019 roku ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Młodzieszyn przyjęła  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn dostosowując do aktualnie obowiązujących przepisów. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym m.in. ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych, rodzaje i minimalną pojemność pojemników oraz częstotliwość ich opróżniania, a także wymagania dotyczące utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich.

Ustalono stawki i opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Młodzieszyn (w załączniku uchwała). Na wniosek Komisji zatwierdzono również Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok ,  związku z otrzymaną dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększono plan dochodów o kwotę 80.640 zł  z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Cyfrowy Obywatel Gminy Młodzieszyn”.

Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk złożyła informację międzysesyjną (załącznik nr 2).

Ponadto poinformowała, że w związku z planowaną budową portu lotniczego w gminie Baranów Centralny Port Komunikacyjny prowadzi konsultacje nad Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W poddanym konsultacjom dokumencie znajdujemy też założenia dotyczące inwestycji towarzyszących CPK czyli sieci dróg szybkiego ruchu i linii kolejowych dużych prędkości, mających na celu skomunikowanie największych miast i aglomeracji kraju z nowym lotniskiem.
Autorzy Studium zaznaczają , że proponowana lokalizacja korytarzy komunikacyjnych ma jedynie charakter orientacyjny. Nie mniej jednak moje zaniepokojenie budzi przebieg nowej linii kolejowej łączącej CPK z Płockiem , gdyż jest ona lokalizowana we wschodniej części gminy Młodzieszyn (Helenka, Juliopol, Mistrzewice, Witkowice Kamion).
Zachęcamy Państwa do zapoznania się  z konsultowanym dokumentem, udostępnionym na stronie konsultacje.cpk.pl  i składania swoich uwag w udostępnionym tam formularzu w terminie trwania konsultacji tj. do 10 marca  2020r.
Gmina Młodzieszyn, również taką uwagę złoży.  Ponadto, chcemy Państwa zapewnić, że wspólnie z samorządowcami powiatu sochaczewskiego będziemy prowadzić rozmowy z Centralnym Portem Komunikacyjnym, w celu wspólnego ustalenia takiej lokalizacji linii kolejowej, aby omijała ona tereny zabudowane w nasze gminie i była jak najmniej uciążliwa dla naszych mieszkańców.

Podczas Sesji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych za 2019 rok, Przewodniczący Rady Gminy złożył informacje z działalności w okresie międzysesyjnym, z kolei Kierownik Posterunku Policji przedstawił sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2019 rok .

[pdf-embedder url=”http://mlodzieszyn.pl/wp-content/uploads/2020/03/uchwala-92_001-Wilanowska.pdf” title=”uchwala 92″]

[pdf-embedder url=”http://mlodzieszyn.pl/wp-content/uploads/2020/03/informacja-sesyjna-2020.pdf” title=”informacja międzysesyjna 2020″]

Skip to content