Informacja z XIII Sesji Rady Gminy

W obradach XIII Sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2015 r. uczestniczyli radni, sołtysi ,Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych gminie.

W Sesji uczestniczył Pan Edward Trojanowski Z-ca Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej zachęcając radnych, Wójta Gminy do przystąpienia do Związku   Przedstawił cele i zadania Związku jakie są prawa i obowiązki członków związku. Związek śledzi na bieżąco proces legislacyjny i na bieżąco wyraża opinie i stanowiska do wielu aktów prawnych, projektów ustaw i ustaw dot. obszarów wiejskich i rozwoju lokalnego.

Na Sesji dokonano zmian w Uchwale w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu polegającej na przeniesieniu wydatków związanych z wykupem obligacji i wypłata oprocentowania zostaną pokryte z dochodów uzyskanych z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2016-2026.

Rada Gminy zdecydowała o utrzymaniu w mocy stawki podatku rolnego na obszarze gminy Młodzieszyn na 2016 rok ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r.

Stawka podatku rolnego na 2016 rok wynosi 134,375 zł z hektara przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych i 268,75 zł z hektara fizycznego dla działek rolnych do 1 ha fizycznego.

Rada Gminy zdecydowała o utrzymaniu w mocy stawki podatku leśnego na obszarze gminy Młodzieszyn na 2016 rok ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r.

Stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi 42,1894 zł z hektara fizycznego.

Podatek od nieruchomości na 2016 rok wynosi:

 1. od gruntów:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 0,70 zł
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,58 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni – 0,29 zł
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 1,00 zł
 1. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – od 1 m 2 powierzchni użytkowej – 0,30 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m 2 powierzchni użytkowej – 16,70 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewny – od 1m 2 powierzchni użytkowej – 10,68 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m 2 powierzchni użytkowej  – 3,50 zł

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m 2 powierzchni użytkowej – 4,45 zł

 1. od budowli:

– ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2 %

 

Zwolnienia w podatku od nieruchomości na 2016 rok wprowadzono dla:

 1. budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej
 2. budynki lub ich części oraz grunty zajęte na cele związane z ochroną przeciwpożarową
 3. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (oznaczone symbolem dr), inne niż grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
 4. budynki lub ich części, grunty oraz budowle – służące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków oraz zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę.

 

Ustalono dzienną stawkę opłaty targowej na 2016 rok :

 1. samochodu osobowego, straganu, stołu – 15,00 zł
 2. samochodu ciężarowego, przyczep, naczep – 25,00 zł
 3. płodów rolnych, nabiału, runa leśnego, świeżych kwiatów, owoców, artykułów spożywczych przetworzonych, artykułów przemysłowych, rzemieślniczych –  1,00 zł

 

Zmniejszono stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 550,00 zł
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 700,00 zł
  • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 850,00 zł
 2. dla ciągnika siodłowego i balastowego nie mniej niż 31 t – 1.790 zł
 3. dla przyczep i naczep łącznie z pojazdem silnikowym nie mniej niż 38 t – 1.290 zł

Pozostałe stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok nie ulegają zmianie będą obowiązywały stawki z 2015 roku.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalono program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2016 rok .Program określa zakres zadań priorytetowych w obrębie których będzie się odbywała współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku , formy współpracy oraz kwoty dotacji z przeznaczeniem na realizowanie tych zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. W programie określona jest wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadań Programu w tym na:

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 10.000 zł
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 10.000 zł

Uchwalono Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w związku ze zmianami ustawodawczymi. Zmiany dotyczą w szczególności nowych zadań stawianych do realizacji gminy, z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Statut został opracowany z uwzględnieniem dostosowania jego postanowień do możliwości realizowania zadań zleconych Ośrodkowi przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy Pani Monika Pietrzyk – Połubińska złożyła informacje z działalności międzysesyjnej.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Hetman M. złożyła sprawozdanie z działalności w okresie wrzesień – listopad 2015 r.

Ponadto radni, sołtysi zgłaszali na Sesji wnioski i interpelacje:

 • remont drogi powiatowej w Starych Budach i zabezpieczenie środków na dofinansowanie oraz drogi gminnej przez wieś.
 • zniszczenie drogi Leontynów-Rokicina – Nowa Wieś przez Nadleśnictwo podczas wywozu drewna z lasu.
 • wymiana przystanku autobusowego w Młodzieszynku przy drodze krajowej \Nr 50
 • naprawienia zjazdu z drogi krajowej Nr 50 do miejscowości Radziwiłka i doświetlenie tego zjazdu oraz wykonanie oświetlenia w Starych Budach od P. Żakowskiego do Pani Fajfer.
Skip to content