W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja z Nadzwyczajnej V Sesji Rady Gminy w Młodzieszynie

W dniu  25 lutego 2015 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Pierwszym tematem, Sesji było podjęcie Uchwały w sprawie wniosku o wyrażenie zgody  na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Rada Gminy po wysłuchaniu wyjaśnień radnego i  przedstawiciela wnioskodawcy oraz rozważeniu argumentów zawartych w piśmie postanowiła podjąć Uchwałę odmawiając zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Argumenty, którymi motywowano rozwiązanie stosunku pracy z radnym, przedstawiane  na posiedzeniu Rady  przez Starostwo były mało przekonujące Radę o zajęciu pozytywnego stanowiska. Z informacji przedstawionej przez  Starostwo wynikało, że głównym powodem rozwiązania stosunku pracy była reorganizacja placówki w celu zmniejszenia  kosztów utrzymania  co wiązało  się  ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Placówki i zmniejszeniem liczby zatrudnienia.

Radny w swoim wystąpieniu  zaprzeczał argumentom stawianym przez Starostwo które są niezgodne z jego stanowiskiem  pracy.

Rada też podjęła  uchwałę zatwierdzającą plan pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy na 2015 rok. Komisja zaplanowała przeprowadzić  kontrole kompleksowe w jednostkach organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie i Gminnej Bibliotece Publicznej oraz kontrole problemowe w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół.

Kontrole te zostaną przeprowadzone w m-cu marzec- kwiecień.

Wyznaczono również przedstawiciela Rady Gminy do Komisji Mieszkaniowej została nią radna Pani Joanna Kisiołek

Uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, ustalając na 2015 rok budowę odcinka sieci wodociągowej w Juliopolu droga k/ cmentarza ( od drogi w Juliopolu ul. Chodakowska do cmentarza) oraz w Adamowej Górze i Juliopolu ( wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 723 w Juliopolu.)

Na  2016 rok zaplanowano dokończenie odcinka sieci wodociągowej w Adamowej Górze ( dz. Nr 152/12 i 153/15  i 196, 197/1, 197/8, 197/9 )

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej poprzez budowę  krótkich  odcinków sieci umożliwi budowę przyłączy do działek na których powstają nowe budynki mieszkalne.

 

Wójt Gminy Pani Monika Pietrzyk- Połubińska poinformowała Radę  o zadaniach realizowanych w okresie międzysesyjnym. Gmina otrzymała dobrą informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,  że na złożony pisemny wniosek Pani Wójt w m-cu grudniu 2014 r. o przyznanie środków  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  Wójt Gminy otrzymała  promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na kwotę 308.000 zł na realizacje zadań  na remont mostu na rzece Bzurze we wsi  w Mistrzewice  i remont drogi gminnej  we wsi Mistrzewice.

Wójt poinformowała również Radę, że złożony został wniosek do FOGR na dwie drogi w Janowie. Czekamy na rozstrzygnięcie. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie złożyło też wniosek do FOGR-u w sprawie remontu drogi powiatowej ul. Wspólnej w Młodzieszynie.

W dniu 5 lutego 2015 r.  odbyło się szkolenie dla mieszkańców, kierowników jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców   z  Mazowieckiej Jednostki  Wdrażania Programów Unijnych w sprawie pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2015 – 2020.

Wójt Gminy poinformowała również, że  rozważa  wystąpienie  z Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju „ – Wyszogród , a przystąpienie do LGD Ziemi Chełmońskiego, gdyż w LGD Ziemi Chełmońskiego możemy otrzymać większą dotację tj. do 550.000  zł.

W m-cu lutym 2015 r.  odbyły  się Walne Zebrania   w jednostkach OSP Młodzieszyn, Witkowice,  Stare Budy,  odbędzie się jeszcze jedno w OSP Kamion w najbliższą sobotę.

W dniu 16 lutego odbył się VIII Memoriał  Krzysztofa Piwowarczyka. Gmina ufundowała nagrodę i  puchar.

Trwa budowa wodociągu we wsi  Radziwiłka.

Realizowana jest  inwestycja pn „Rewitalizacja świetlicy w Starych Budach „

W najbliższym czasie zostanie wykonany remont drogi przy Stadionie w Młodzieszynie

i drogi Juliopol k. P. Odolczyk . Zostały również naprawione drogi w miejscowości Janów , Adamowa Góra , Juliopol,  Justynów ( drogi zostały utwardzone kruszywem oraz uzupełniono ubytki w tych drogach masą asfaltową ) Ponadto zostały zlecone geodecie następujące prace:  wytyczenie dróg w miejscowości  Kamion Podgórny dz.  nr 208 , Młodzieszyn ul. Wrzosowa , Mistrzewice droga za mostem., inwentaryzacja rowu w Justynowie dz. nr 4,  podział działki w Adamowej  Górze nr 153/2 oraz wytyczenie granic w Adamowej Górze.

Skip to content