Informacja z LXXIV Sesji Rady Gminy

W dniu 12 października 2023 r.  odbyła się LXXIV Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy.

Rada Gminy podjęła następujące Uchwały:

 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2040  dostosowując ich plan do bieżącej realizacji polegające na zmniejszeniu  dochodów ogółem o kwotę 321 929,01 zł , zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4 057 831,43 zł oraz zwiększeniu przychodów z tytułu papierów wartościowych – obligacji  o kwotę 7 400 000 zł i  zwiększeniu  rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokato kwotę 3 020  239,56 zł

 Dokonano zmian w następujących  przedsięwzięciach;

 • w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2023 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gm. Młodzieszyn” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 312 000 zł  przedsięwzięcie po zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 2 158 171 zł
 • w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022- 2023 pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 312 000 zł przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 612 000 zł.
 • w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2025 pn „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej gminy Młodzieszyn – Etap Ii – zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięcia w latach 2023 -2025 przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 5 120 000 zł .
 • w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2023 pn „cyfrowa Gmina” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 166 770 zł dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 164 310 zł , przedsięwzięcie po zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 166 770 zł
 • w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022 -2023 pn „Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych „ o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 000 000 zł dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 1 126 000 zł przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 4 000 000 zł
 • w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022 – 2024 pn „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁAD o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 120 000 zł zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięcia w latach 2023 -2024 oraz dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę   4 234 000 zł – przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 5 120 000 zł , rok 2023 – 4 458 231,88 zł , rok 2024 – 661768,12 zł limit zobowiązań w kwocie 846 000 zł
 • w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2024 pn „ Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁAD” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 100 000 zł zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025 oraz dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 150 000 zł – przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 4 950 000 zł .
 • w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022 – 2024 pn „Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁAD „ o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 225 000 zł zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięcia w latach 2023 – 20245 oraz dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 6 180 000 zł przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 6 225 000 zł
 • w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022 – 2023 pn „Budowa tężni solankowej w gm. Młodzieszyn „ o łącznych nakładach finansowych w kwocie 255 000 zł dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 240 000 zł przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 255 000 zł
 • wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025 pn „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Nowe Mistrzewice gm. Młodzieszyn „  o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 875 300 zł
 • wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024 pn „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Polski Ład „ o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 057 000 zł
 • wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 pn „Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny – Polski Ład „ o łącznych nakładach finansowych w kwocie 530 400 zł.
 • wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 pn „ Rewitalizacja terenu cmentarza przykościelnego przy kościele parafialnym w Młodzieszynie – Polski Ład „ o łącznych nakładach finansowych w kwocie 528 300 zł
 • wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025 pn „ Rewitalizacja terenu zabytkowego cmentarza w m. Juliopol gm. Młodzieszyn – Polski Ład „ o łącznych nakładach finansowych w kwocie 477 000 zł
 • wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach wydatków bieżących w latach 2023 – 2028 pn „Mazowsze bez smogu „  o łącznych nakładach finansowych w kwocie 175 076 zł

W uchwale budżetowej dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 5 011 950,93 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 5 341 726,54 zł.                                                                Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 46 658 909,64 zł , zwiększono wydatki budżetu o kwotę 9 019 227,31 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 969 242,48 zł.                                     Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi  60 206 612,31 zł .Dokonano zmian  w przychodach i rozchodach budżetu gminy. Zwiększono przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji ) o kwotę 7 400 000 zł i zwiększono rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 3 020 239,56 zł . Przychody po dokonanych zmianach wynoszą 16 628 942,23 zł , rozchody stanowią kwotę 3 081 239,56 zł .

 

Rada Gminy podjęła również Uchwałę w sprawie  emisji obligacji oraz zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu.

Podjęta Uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 roku. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcje kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zgodnie z Uchwałą,  Gmina Młodzieszyn wyemituje 10 400 obligacji o wartości minimalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 10 400 000 zł.

Środki pozyskane z emisji obligacji pokryją koszty realizacji, wkładu własnego oraz współfinansowania kluczowych dla Gminy Młodzieszyn zadań realizowanych w 2023 roku jak również na realizację zadań w 2024 oraz 2025 roku między innymi taki jak:

 • Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn
 • Remont drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn- Juliopol
 • Remont odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 380303W w gminie Młodzieszyn
 • Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 71/3 (obręb Młodzieszyn) i dz. nr ew. 143 (obręb Leontynów) w gminie Młodzieszyn
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 148 i 149 obręb Kamion
 • Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr ew. 52/1 obręb geodezyjny Bibiampol
 • Modernizacja terenu OSP Witkowice
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie
 • Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w Gminie Młodzieszyn

W zakresie powyższego zadania inwestycyjnego zakwalifikowano prace związane z budową/przebudową/modernizacją odcinków dróg gminnych w tym budowę nowego ciągu komunikacji pieszej tj. wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny, zadania objęte powyższą inwestycją charakteryzują się dużą aprobatą społeczną wynikającą z potrzeb naszych mieszkańców, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu oraz poprawy komfortu życia. Zadanie objęte inwestycją charakteryzują się zmiennymi parametrami technicznymi budowanych/przebudowywanych/modernizowanych dróg. Wynikają one z możliwości technicznych uwarunkowanych szerokościami pasa drogowego, zagospodarowaniem terenów przyległych,  przyjętych rozwiązań charakteryzujących się optymalnymi rozwiązaniami. Mając na uwadze powyższe, najdłuższym odcinkiem odjętym pracami, zawierającym w swym zakresie poszerzenie ciągu komunikacyjnego jest zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Adamowa Góra”. Kolejnymi zadaniami spełniającymi kryteria programu oraz objętymi inwestycją są:     

„Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Juliopol”

„Przebudowa ul. Leśnej w m. Młodzieszynie”

„Przebudowa ul. Konwaliowej w m. Młodzieszyn”

„Przebudowa ul. Brzozowej oraz ul. Sosnowej w m. Młodzieszyn”

„Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Juliopol”.

„Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Janów”.

„Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Helenka”.

„Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 380303W w gminie Młodzieszyn”.

„Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Stare Budy”.

„Modernizacja drogi gminnej ul. Polnej w m. Młodzieszyn”

 • Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn Janów, Kamion , Adamowa Góra)
 • Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Młodzieszyn
 • Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni ścieków
 • Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Młodzieszyn – Etap II
 • Rozwój Gospodarki Komunalnej w Gminie Młodzieszyn
 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Młodzieszynie przy ul.Krucza
 • Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny
 • Rewitalizacja terenu cmentarza przykościelnego przy kościele parafialnym w Młodzieszynie
 • Rewitalizacja terenu zabytkowego cmentarza w m. Juliopol gmina Młodzieszyn
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice gm. Młodzieszyn
 • Budowa hali sportowej w Młodzieszynie

oraz na pokrycie kosztów pozostałych tegorocznych zadań inwestycyjnych związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury wodociągowej, dróg publicznych, ochroną przeciwpożarową, oświatą i wychowaniem, gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Gmina na realizację wyżej wymienionych inwestycji pozyskała łącznie  45.611.004,12 zł dofinansowania.

Celem emisji  w 2023 r. jest finansowanie deficytu budżetu powstałego w wyniku realizacji licznych zadań inwestycyjnych w ramach pozyskanego dofinansowania.  

Uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu  przyjęto przy dziesięciu  głosach „za” głosów  „przeciw” nie było  i trzech głosach „wstrzymujących”, ( radni  wstrzymujący – Adamczyk Katarzyna , Bielecki Krzysztof, Sikora Daniel ).

Skip to content