Informacja o debacie nad raportem o stanie Gminy Młodzieszyn za 2021 rok

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MŁODZIESZYN ZA 2021  ROK

I N F O R M A C J A
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad raportem o stanie gminy Młodzieszyn za 2021 rok

Na Sesji Rady Gminy Młodzieszyn, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 1500   (czwartek) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  w Janowie, Wójt Gminy Młodzieszyn przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jej działalności  w roku  2021 w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy podjętych w minionym roku.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Młodzieszyn. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Młodzieszyn pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy – a więc do dnia 25 maja 2022 r.  Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez  przewodniczącego rady gminy zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Młodzieszyn do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 25 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 w dniach: w poniedziałek od 9.00 do 17.00 wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00 w Biurze Rady ( pok. Nr 2 – USC ) .

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie od dnia 18 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 w pok. Nr 2 – ( USC )  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Młodzieszyn.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Sławomir Makowski  

Zgłoszenie – debata 2021 

RAPORT O STANIE GMINY – za 2021 r. 

Skip to content