Informacja dla mieszkańców gminy Młodzieszyn

Na Sesji Rady Gminy Młodzieszyn, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 o godz. 14.00 (czwartek) w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie, Wójt Gminy Młodzieszyn przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności  w roku  2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Młodzieszyn. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Młodzieszyn pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja , podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy – a więc do dnia 29 maja 2019 r.  Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez  przewodniczącego rady gminy zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Młodzieszyn do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 29 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 w dniach: w poniedziałek od 9.00 do 15.00 wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00 w Biurze Rady ( pok. Nr 2 – USC

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25, w Biurze Rady  ( pok. nr 2 -USC )  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Młodzieszyn. 

Przewodniczący
Rady Gminy Młodzieszyn
/-/Sławomir Makowski

 

Zgłoszenie debata

RAPORT o stanie gminy Młodzieszyn 

Skip to content