W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

GOPS wydaje skierowania do otrzymania paczek żywnościowych

Zapraszamy chętne osoby, spełniające kryteria do otrzymania pomocy, do zgłaszania się do GOPS w Młodzieszynie  w  celu uzyskania skierowania do otrzymania paczki żywnościowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie współpracuje z Bankiem Żywności SOS w Warszawie ul. St. Bodycha 97, Reguły; 05-820 Piastów 1, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w celu dystrybucji paczek  żywnościowych w ramach Podprogramu 2021.

Patronat nad przekazaniem żywności objęła Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk. 

Paczki wydawane będą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych, 96 – 512 Młodzieszyn,  Stare Budy 21A.

O terminach wydawania żywności informować będziemy poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy, GOPS oraz  wysyłając informacje serwisem SMS mieszkańców gminy Młodzieszyn- osobom które otrzymają skierowanie i wyrażą zgodę na otrzymanie takiej informacji.

Więcej informacji udzielamy w godzinach pracy ośrodka od  poniedziałku do piątku 800– 1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 46 816 63 43  lub 46 816 63 45.

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA do otrzymania pomocy:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych  i dlatego też trafiać ona będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza :

1 707,20 NETTO dla osoby samotnie gospodarującej 

1 320 NETTO dla osoby w rodzinie

– jednocześnie spełniają jeden z poniższych powodów określonych w  ustawie o pomocy społecznej w art. 7. 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

Zapraszamy wszystkich chętnych spełniających kryteria o zgłaszanie się do GOPS po skierowanie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane  bezpłatnie osobom spełniającym kryteria po wcześniejszym uzyskaniu skierowania z GOPS.

Skip to content