Komunikat dotyczący obowiązku dokonania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Urząd Gminy Młodzieszyn przypomina wszystkim posiadaczom odpadów, w tym ich wytwórcom obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów o spoczywającym na nich obowiązku dokonania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej Rejestr) – zgodnie z wymaganiami art. 50 i 53 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 701 z póź. zm.). Rejestr ten jest prowadzony na bieżąco przez marszałków województw.

Wpisu do Rejestru w odniesieniu do posiadaczy odpadów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę lub też miejsce wykonywania działalności na terenie Gminy Młodzieszyn dokonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego, po przedłożeniu odpowiedniego wniosku. Pełne informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem: http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/6.10-oplata-rejestrowa-i-oplata-roczna-rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami-bdo Rejestr jest integralną częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO); został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. BDO jest systemem informatycznym utworzonym na podstawie przepisów ww. ustawy o odpadach. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu BDO, tj. modułu ewidencji i modułu sprawozdawczości. Moduły te będą umożliwiały podmiotom wpisanym do ww. Rejestru, prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie corocznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, produktami i opakowaniami.

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie corocznych sprawozdań w ww. zakresie będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej.

BDO administrowany jest przez Ministerstwo Środowiska; wyczerpujące dane o BDO dostępne są pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/#ID_REJESTR_BDO

Co z podmiotami, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO?

Zgodnie z art. 179 ustawy o odpadach: Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.
Takie podmioty mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów.

Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

Related posts

Skip to content