Informacja z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

W dniu 30 lipca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie  przy  zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbyła się XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Na Sesji Rada Gminy podjęła Uchwałę zmieniającą budżet gminy na 2020 rok.  

Dokonano zmian w planie po stronie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Główne zmiany dotyczyły:  

– zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 20 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej w Janowie,

– zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie realizacji zadnia pn „Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Bibiampol – o kwotę 10 000 zł , sołectwa Helenów Skutki o kwotę 10 000 zł , sołectwa Mistrzewice – o kwotę 10.000 zł , sołectwa Stare Budy – o kwotę 10 000 zł , sołectwa Witkowice o kwotę 10 000 zł ,  zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn ”Przebudowa drogi gminnej w m. Radziwiłka” o kwotę 120 000 zł.

Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług urbanistycznych związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Zwiększono  plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 950 zł na zakup energii do budynków strażnic OSP. Szczegółowe zmiany w uchwale  są dostępne w BIP w zakładce Uchwały 2020 r.  z którymi można się zapoznać.

Rada Gminy na wniosek mieszkańców gminy w sprawie utworzenia nowych linii autobusowych podjęła Uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy oraz gmin Sochaczew,  Iłów, Rybno, Słubice, z którymi to zawrze porozumienie.
W uchwale określono sieć komunikacyjną na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej:

Januszew – Żuków Piekarnia przez Mistrzewice,

Januszew – Altanka przez Adamowa Góra ,

Januszew – Kuznocin przy prostej przez Młodzieszyn.

Related posts

Skip to content