Informacja z XVI Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 7 listopada 2019 r.  odbyła się XVI Sesja Rady Gminy.

Na Sesji Rada Gminy podjęła Uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2019-2033.  Zmiana przede wszystkich dotyczyła wprowadzenia dwóch nowych zadań wieloletnich.

Pierwsze zadanie dotyczy oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji projektu „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Młodzieszyn” do  realizacji w latach 2019-2020 . W ramach tego działania zostaną uruchomione dwa oddziały przedszkolne w Kamionie i w Janowie oraz zostanie doposażony oddział  przedszkolny w Młodzieszynie. Wartość tego projektu wynosi 563.725,23 zł w tym:  w roku 2019 – 339.747,94 zł, rok 2020 – 223.977,29 zł.

Kolejne zadanie dotyczy : Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiany urządzeń grzewczych dla mieszkańców. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019 – 2021 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.755.000 zł, w tym roku 2019 – 5.000 zł , rok 2020 – 880.000 zł,  rok. 2021 – 870.000 zł. Zakończenie tego projektu planowane jest z dniem 30.12.2021 r.

Kolejna zmiana dotyczy budowy boiska , w bieżącym roku nie będzie rozpoczęta budowa w związku z tym planowane wydatki z roku 2019 w kwocie 600.000 zł zostają przesunięte na 2021 rok oraz część wydatków planowanych zaplanowanych z roku 2020 tj. kwota 700.000 zł zostaje również przesunięta na rok 2021 który będzie rokiem zakończenia inwestycji. Dokonano również aktualizacji prognozowanych wielkości dochodów i wydatków na poszczególne prognozy roku 2019 i dwóch kolejnych lat 2020 -2021.

Dokonano zmian w Uchwale  budżetowej  gminy na 2019 rok  po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów . Zwiększono dochody budżetu o kwotę 503.107,94 zł  oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 600.000 zł

Po stronie dochodów wprowadzono do budżetu dochody

– z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  o kwotę 252.602,38 zł  o dofinansowanie projektu „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Młodzieszyn „

– dotacja z WFOSiGW  na realizacje zadania pn „Demontaż usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 2019 r.  w kwocie 50.000 zł  oraz

– dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych „ kwotę 43.500 zł zostanie zmodernizowana pracownia komputerowa w szkole w Kamionie.

– Otrzymaliśmy również aneks do umowy z Ministerstwa Sportu i Turystyki zmniejszono plan dotacji na budowę boiska w roku 2019 o kwotę 600.000 zł .

– zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 21.300 zł z tytułu odsetek o kwotę 18,56 zł z tytułu wpływów różnych opłat  o kwotę 1.327 zł z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 70.000 zł , z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 5.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych  o kwotę 50.000 zł  , z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu o kwotę 9.360 zł

– Dodatkowo zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach o kwotę 225.000 zł , dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Wykonanie map do celów projektowych – kanalizacji Juliopol o kwotę 6.150 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn o kwotę 6.150 zł.

-Dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Nowe Mistrzewice na remont drogi gminnej we wsi Nowe Mistrzewice o kwotę  10.671,95 zł,

-zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 140.000 zł ,

-zwiększono plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od  nich naliczanych w szkołach podstawowych o kwotę 225.000 zł  ,

-zwiększono plan wydatków majątkowych na realizacje zadania inwestycyjnego pn Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Kamionie o kwotę 43.500 zł

Zwiększono plan wydatków na realizacje nowego przedsięwzięcia Projektu „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Młodzieszyn „ o kwotę 339.747,94 zł ,

-zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,

– zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego przedsięwzięcia pn „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy  Młodzieszyn w 2019 r. o kwotę 50.000 zł

– zwiększono plan wydatków na realizację nowego przedsięwzięcia pn „czyste powietrze – wymiana urządzeń grzewczych o kwotę 5.000 zł

– zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie  o kwotę 6000.000 zł wydłużono okres realizacji projektu przy jednoczesnym przeniesieniu środków finansowych z 2019 r. na 2021 rok.

Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości minimalny wzrost stawek w stosunku do stawek obowiązujących w poprzednim roku (uchwała w załączniku).

Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalono przy wzroście o wskaźnik inflacji o 1,8 % (uchwała w załączniku).

Wprowadzono nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Przyjęto Roczny Program współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok . W ramach realizacji tego programu będzie odbywała się współpraca Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi w którym określona jest forma współpracy oraz kwoty dotacji przeznaczona na realizację zadań zgłoszonych przez organizacje w 2020 roku.

Uchwalono również Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, Przeciwdziałania Narkomani  dla gminy Młodzieszyn do realizacji na 2020 rok. Mając na uwadze dobro i ochronę  interesów mieszkańców utrzymując stawki obowiązujących taryf opłat za wodę i ścieki i analizę ponoszonych kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład, które pokrywają tylko w części  koszty jakie ponosi Zakład na wniosek Kierownika Zakładu  ustalono stawkę dotacji przedmiotowej na 2020 r. z budżetu gminy dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w wysokości  0,30 zł do 1 m3 wody co stanowić będzie ogółem kwotę dotacji 60.000 zł , oraz w wysokości 1,20 zł do 1 m3 ścieków co stanowić będzie ogółem  kwotę dotacji w wysokości 32.400 zł w 2020 r.

Zatwierdzono również zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości Młodzieszyn

na lata 2019 – 2023.

Wójt Gminy Pani Pietrzyk M. złożyła informację międzysesyjną (POBIERZ – Informacja międzysesyjna – 7.11.2019)

Przewodniczący Rady Pan Makowski S. oraz Wójt Gminy Pani Pietrzyk M. złożyli informację z  analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok radnych, sekretarza  gminy skarbnika gminy  , dyrektorów szkół , kierowników jednostek organizacyjnych  gminy.

Przedstawiono również informację o  stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Młodzieszyn w roku szkolnym 2018-2019 (informacja w załączniku).

Related posts

Skip to content