W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja dla Mieszkańców gminy Młodzieszyn

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MŁODZIESZYN ZA 2019 ROK

I N F O R M A C J A

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
 w debacie nad raportem o stanie gminy Młodzieszyn za 2019 rok

Na Sesji Rady Gminy Młodzieszyn, która odbędzie się w dniu 28 maja 2020 o godz. 1400  ( czwartek) w sali  gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie, Wójt Gminy Młodzieszyn przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności  w roku  2019 w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy podjętych w minionym roku.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Młodzieszyn. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy Młodzieszyn pisemne zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie do udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do środy 27 maja 2020 r.  

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez  Przewodniczącego Rady Gminy.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Młodzieszyn do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 27 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 w dniach i godzinach : w poniedziałek  od  900 –  1700,  wtorek – piątek  800 – 1600,  w Biurze Rady ( pok. Nr 2 – USC ) przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można nadać pocztą pod wskazany adres Urzędu Gminy Młodzieszyn ( liczy się data wpływu)  lub osobiście dostarczyć do urzędu. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 27 maja 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

 

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 w pok. Nr 2 – ( USC )  oraz na stronie internetowej Gminy Młodzieszyn.

 

                                        

Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn

/-/ Sławomir Makowski

   

Zgloszenie do udzialu w debacie

Raport o stanie Gminy Młodzieszyn za 2019 rok

Skip to content