Sesja Rady Gminy 25.06.2015 r.

W dniu  25 czerwca  2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy w Młodzieszynie z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  VI  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał
 5. a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2014 rok
 6. b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Młodzieszyn za 2014 rok
 7. c) zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2015.
 8. d) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2024
 9. e) w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Młodzieszyn w 2015 roku
 10. f) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 11. g) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich”
 12. h) w sprawie intencji podjęcia współdziałania z  gminami i Powiatem Sochaczewskim do przygotowania aplikowania o środki zewnętrzne i realizacji przez Miasto Sochaczew projektu „Mazowiecka Dolina Bzury „
 13. i) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 14. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 15. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Młodzieszyn
 16. Podziękowania dla sołtysów poprzedniej kadencji.
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Wolne wnioski.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.
Skip to content