Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor ds. dróg

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy Młodzieszyn w pełnym wymiarze czasu pracy

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Młodzieszyn, Wyszogrodzka 25

Określenie stanowiska:

– stanowisko urzędnicze : Inspektor ds. dróg

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

 1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

5) wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

6) dokumenty potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy,

7) nieposzlakowana opinia,

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej,
 • znajomość przepisów następujących ustaw: : ustawy prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętność pisania i rozliczania wniosków o dotacje krajowe i unijne na modernizacje i remonty dróg gminnych,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,
 • dobra znajomość obsługi komputera MS Office,( WORD, Excel, Auto CAD),
 • wykształcenie wyższe / preferowane budownictwo w zakresie budowy i eksploatacji dróg/,
 • komunikatywność, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
 • wysoka kultura osobista, samodzielność i operatywność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych w szczególności w zakresie dróg,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Realizacja zadań w zakresie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, zgodnie i na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,

2)Realizacja zadań w zakresie załatwiania spraw dotyczących planowania, realizacji i utrzymania oświetlenia miejsc publicznych i dróg stanowiących własność Gminy,

3)Realizacja zadań w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy, w tym zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych,

4) Dokonywanie kontroli dróg na terenie Gminy Młodzieszyn i ustalenie zakresu remontów dróg gminnych,

5) Przygotowywanie dokumentacji technicznej niezbędnych do wykonania remontów planowanych w gminie. Współpraca z radą gminy w zakresie kolejności budowy i remontu dróg gminnych.

6) Odbiór wykonywanej dokumentacji pod kątem zakresu zlecenia oraz rozwiązań technicznych.

7) Składanie wniosków o dotacje na środki krajowe i środki z UE w zakresie modernizacji i budowy dróg,

8) W zakresie dróg gminnych:

– ewidencjonowanie dróg,
– przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,
– uregulowanie spraw własnościowych dróg gminnych,
– prowadzenie spraw z zakresu zamiany, oddania w użyczenie, w dzierżawę, lub bezpłatne przekazanie gminie gruntów pod drogi, oraz wykup gruntów pod ścieżki rowerowe, chodniki bądź drogi gminne,
– projektowanie nowych dróg,
– zbieranie wniosków o nadawanie nazw ulic i przygotowanie projektów uchwał,
– przygotowanie planu odśnieżania dróg gminnych, przygotowanie procedury ofertowej dot. odśnieżania dróg gminnych, czuwanie nad prawidłowym odśnieżaniem, oraz zabezpieczenie środków w budżecie gminy na te zadania,
– przygotowywanie projektów decyzji wójta gminy na zajęcie pasa drogowego, zjazdu z drogi gminnej,
– zgłaszanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego,
– załatwianie spraw w zakresie oznakowania dróg i ulic włącznie z tablicami nazw ulic i tabliczkami numeracji domów,

9) Sprawowanie kontroli nad jakością wykonywanych remontów dróg w zakresie:
– zgodności z zasadami wiedzy technicznej,
– zgodności wbudowywanych materiałów drogowych ,

10) Czuwanie nad terminowością i jakością nadzorowanych robót oraz zgodnością  z ustalonym zakresem,
– udział w dokonywaniu odbiorów technicznych wykonywanych robót,
– rozliczanie finansowe nadzorowanych robót,
– nadzorowanie robót drogowych w zakresie bieżącego utrzymania, wykonywanych siłami własnymi Urzędu,
– rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
– prowadzenie spraw z zakresu utrzymania zimowego dróg,

11) Realizacja ustawy „o grobach i cmentarzach wojennych”, dotyczy organizowania i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

12) Realizacja zadań z ustawy „o cmentarzach i chowaniu zmarłych” tj.

– zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych,
– przygotowywania decyzji w sprawach zamknięcia cmentarza komunalnego,
– utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym,

13) Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwa ulic i placów na terenie gminy, oraz ewidencja i nazewnictwo miejscowości położonych na terenie gminy,

14) Realizacja zadań w ramach kompetencji na stanowisku z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

 1. Wymagane dokumenty:

1)   List motywacyjny,

2 ) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy,

 • Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopia dowodu osobistego,
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej),
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK),
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ),
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (dotyczy osób                                     zamierzających skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202),

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2014 r., Nr 223, poz. 1202.)”

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu sierpniu 2015 roku (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn przy ul. Wyszogrodzkiej 25 w sekretariacie pok. Nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko – Inspektor ds. dróg ”  w terminie do dnia 17 września 2015 roku w godzinach pracy urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn. Przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Młodzieszyn.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 lub na stronie BIP: www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl w zakładce „Nabór pracowników”. Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Funduszy Zewnętrznych i Ochrony Środowiska tel. (46) 864 17 61, lub inspektora ds. kadr tel. (46) 864 17 64.

 

 1. Inne informacje:
 • Komisja powołana dokonująca wyboru na stanowisko – Inspektor d/ds. dróg w Urzędzie Gminy Młodzieszyn po dokonanej analizie formalnej dokumentów dopuszcza kandydatów do dalszego etapu umieszczając w BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn informację o kandydatach, którzy spełniają wymogi formalne.
 • O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
 • Urząd Gminy w Młodzieszynie zapewnia, iż wszelkie informacje oraz dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów związanych z rekrutacją.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: ugmlodzieszyn.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.
 • Wójt Gminy Młodzieszyn zastrzega sobie prawo do unieważnienia przeprowadzanego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.
Skip to content