Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn

                                                                           Młodzieszyn, 30.12.2015r.

GKP.6720.1.2013

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21 marca 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.01.2016r. do 3.02.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 25 w godzinach od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej gminy www.mlodzieszyn.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.01.2016r. o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium i prognozy. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Młodzieszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2016r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

 

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk – Połubińska

Skip to content