Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

         Młodzieszyn 20.03.2017 r.

IZPPP.6721.2.2016

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Młodzieszyn Uchwały Nr XXVI/131/2016 z dnia 28 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kruczej i Sochaczewskiej w miejscowości Młodzieszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Młodzieszynie lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk

 

Skanowanie 0411

Skip to content