OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Młodzieszyn 27.03.2017 r.

IZPPP.6721.4.2016

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy Młodzieszyn Uchwały Nr XXVI/132/2016 z dnia 28 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia   Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek ewidencyjnych nr 400, 401, 402, 403, 406 położonych w miejscowości Młodzieszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Młodzieszyn w pok. nr 15 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana na stronie ugmlodzieszyn.bip.org.pl

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Młodzieszynie lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r.   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

 

Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk

Obwieszczenie

Skip to content