O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Młodzieszyn, 29.06.2016r.
GKP.6721.1.2013

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie z art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353) oraz Uchwały Nr XXV/153/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30.10.2012r.,
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Leontynów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.07.2016r. do 4.08.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 25, w godz. od 900 do 1600 oraz na stronie internetowej gminy: mlodzieszyn.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.07.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn, o godz. 1000
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Młodzieszyn lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@mlodzieszyn.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2016r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.
Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk – Połubińska

Skip to content