Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. promocji, rozwoju, turystki i projektów UE, obrony cywilnej

 

Wójt Gminy Młodzieszyn

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:MŁODSZY  REFERENT DS. PROMOCJI, ROZWOJU, TURYSTKI I PROJEKTÓW UE, OBRONY CYWILNEJ.

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Młodzieszyn

 1. Wyszogrodzka 25,96-512 Młodzieszyn

 

Określenie stanowiska:

stanowisko urzędnicze:  Młodszy  referent ds. promocji, rozwoju, turystki i projektów UE, obrony cywilnej

Wymiar czasu pracy:  Pełny etat

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie,
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie: minimum średnie ,
 • umiejętność obsługi komputera m.in. w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, internetu, poczty elektronicznej , urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych,
 • umiejętność zarządzania stroną internetową, bazą SMS,
 • umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie,
 • znajomość ustaw: prawo prasowe, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • umiejętność organizacji pracy,
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,
 • komunikatywność, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność,
 • kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie administracji, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, specjalności wojskowych, turystyki lub kultury.
 • umiejętność śledzenia zmian w przepisach, podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym,
 • pisemna swoboda wypowiedzi,
 • umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych,
 • odporność na stres,
 • umiejętność przygotowywania biuletynu informacyjnego,
 • wysoka kultura osobista, samodzielność i operatywność,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. W zakresie rozwoju i promocji Gminy :

1)   Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących  Gminę na   zewnątrz,

2)   Kreowanie rozwoju gminy i jej promocja na zewnątrz,

3)   Gromadzenie informacji oraz przygotowywanie i dystrybucja materiałów/ foldery, broszury, raporty/ promujących gminę,

4)   Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz koordynacja ich działalności w zakresie promocji gminy,

5)   Bieżąca ocena strategii Rozwoju Gminy i przedkładanie Wójtowi i Sekretarzowi Gminy wniosków dotyczących zmian w strategii,

6)   Działania na rzecz zwiększenia zaufania do Urzędu oraz tworzenia pozytywnego wizerunku Urzędu.

 1. W zakresie promocji:

1)   przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Gminy,

2)   prowadzenie i koordynacja działań w zakresie współpracy z gminami i miastami partnerskimi oraz inicjowanie nowych kontaktów,

3)   uczestnictwo w targach, wystawach i innych imprezach w celu efektywnej promocji Gminy i jej walorów turystycznych,

4)   przygotowywanie sprawozdań z działalności w zakresie promocji i współpracy z zagranicą,

5)   wyszukiwanie Programów Unijnych oraz udział w przygotowywaniu wniosków.

 1. W zakresie turystyki Gminy:

1)   opracowywanie planów rozwoju turystyki,

2)   obsługa wizyt delegacji zagranicznych, będących gośćmi Urzędu,

3)   przygotowywanie zagranicznych wyjazdów delegacjom Urzędu,

4)   pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na działalność w zakresie turystyki,

5)   przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z dziedziny turystyki,

6)   przygotowywanie projektu budżetu w dziedzinie  turystyki,

7)   prowadzenie ewidencji obiektów noclegowych,

      8)  przygotowywanie sprawozdań z działalności w zakresie turystyki,

      9)  Nadzór i opieka nad świetlicami wiejskimi.

 1. Załatwianie spraw w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej.

Z zakresu ochrony danych osobowych :

 • zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez: sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych; opracowanie i aktualizowanie dokumentacji, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 • przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do dokumentacji,
 • udostępnianie i zabezpieczanie danych osobowych,
 • prowadzenie kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
 • zgłaszanie zbiorów danych oraz zmian w nich zachodzących do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
 • prowadzenie ewidencji osób biorących udział przy przetwarzaniu danych,
 • analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa dokumentacji i przygotowanie odpowiednich zmian do instrukcji zarządzania, służącym do przetwarzania danych w formie tradycyjnej,
 • bieżące zapoznawanie się z przepisami z zakresu bezpieczeństwa dokumentacji i ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie lub organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dokumentacji i ochrony danych dla pracowników,
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zaistnienia naruszeń w systemie

zabezpieczeń.

 

 1. W zakresie działania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

1)   Współdziałanie z  centrami zarządzania  kryzysowego organów administracji państwowej i samorządowej,

2)   Współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje prewencyjne, rozpoznawcze lub ratownicze,

3)   Współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,

4)   Gromadzenie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców Gminy mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludności,

5)   Powiadamianie i alarmowanie mieszkańców o zagrożeniach dla ludzi i środowiska naturalnego na terenie Miasta oraz sposobach minimalizacji ich skutków,

6)   Systematyczne kontrolowanie sprawności działań systemu alarmowego, ostrzegania i urządzeń łączności,

7)   Współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska,

8)   Przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienie działań ochronno-ratowniczych zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania,

9)   Gromadzenie i aktualizacja baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach zapobiegania  i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

W zakresie Ochrony Ludności i Spraw Obronnych należy:

1)   planowanie działań w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz ustalanie zadań w tym zakresie instytucjom, podmiotom gospodarczym i jednostkom organizacyjnym działających na terenie Gminy,

2)   rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, prognozowanie ich możliwych skutków i zasad ochrony przed nimi ludności i dóbr materialnych,

3)   planowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków w akcjach ratunkowych oraz zapobieganiu i zwalczaniu katastrof z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych (NSCh), pożarów powodzi i innych klęsk żywiołowych,

4)   opracowanie i aktualizacja niezbędnych dokumentów planistycznych z zakresu obrony cywilnej oraz nadzorowanie ich opracowania przez podległe jednostki organizacyjne,

5)   przygotowanie do funkcjonowania oraz kierowania działalnością formacji obrony cywilnej,

6)   przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu alarmowania, wykrywania i ostrzegania ludności,

7)   planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

8)   kontrolowanie realizacji zadań obrony cywilnej,

9)   koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

10) kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań,

11)  planowanie i organizacja łączności dla potrzeb kierowania obroną cywilną w sytuacjach kryzysowych,

12) opracowywanie projektów dokumentów normatywnych dotyczących wykonania zadań określonych przez Szefa OC Gminy przewidzianych do realizacji w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

13) uczestnictwo w przedsięwzięciach zwiększających stopień ochrony ludności, zakładów pracy, obiektów i urządzeń przed skutkami katastrof z udziałem NSCh, pożarów, powodzi  i innych klęsk żywiołowych,

14) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla potrzeb obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności,

15) upowszechnianie i popularyzacja ochrony ludności na szczeblu Gminy,

16) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,

17) opracowywanie wytycznych i planów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,

18) opracowanie i uaktualnienie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne,

19) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru.

20)Pełnienie funkcji administratora ds. niejawnych.

21)Redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy.

22)Redagowanie i administrowanie BIP.

Wymagane dokumenty:

 

 1)   List motywacyjny,

 2 )  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy,

 • Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie  o zatrudnieniu,
 • Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej),
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK),
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji poza wymóg ustawowy, a zawarty w dokumentach składanych w związku
  z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  o pracownikach samorządowych  ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.).  
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Urząd Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
  a zawartych w  dokumentach składanych w związku z naborem na stanowisko : „
  Młodszy  referent ds. promocji, rozwoju, turystki i projektów UE, obrony cywilnej.‘’

– kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (  D. U. z 2022 r., poz. 530),  jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Informacja  o wskaźniku zatrudnienia  osób niepełnosprawnych.

W  miesiącu listopad 2023 roku ( miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  był niższy niż 6%.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn przy ul. Wyszogrodzkiej 25 w sekretariacie pok.  Nr 1 lub przesłać  pocztą na adres: Urząd Gminy Młodzieszyn,  ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – młodszy  referent ds. promocji, rozwoju, turystki i projektów UE, obrony cywilnej” w terminie  do dnia 19 grudnia  2023 roku w godzinach pracy urzędu (liczy się data wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej : www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn).

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy  Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 lub na stronie BIP: www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl w zakładce „ Nabór pracowników ”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.( 046 )864 17 52 lub (046) 864 17 63.

 

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie  o ochronie  danych „ RODO”), ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz ustawą z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (  Dz. U. z 2022 r., poz. 530.)”.

 

 1. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Postępowanie naboru, które obejmie analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Wójta Gminy.

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu .

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Młodzieszyn jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzanego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1)Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Młodzieszyn, 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25.
 2. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 2.
 3. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji
 4. i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu pracy.
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata – przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych.
 9. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  

 

Młodzieszyn, dnia 6 grudnia 2023 rok.

                                      

 

 

Skip to content