Informacje dotyczące podatku od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i podatnikach niebędących osobami prawnymi będących właścicielami środków transportowych.

Wymagane dokumenty:
– wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1
– wypełniony załącznik do deklaracji: DT-1A.

Druki deklaracji do pobrania i złożenia:
Urząd Gminy Młodzieszyn
Wyszogrodzka 25 (pokój Nr 7)
96-512 Młodzieszyn.

Sposób wniesienia opłaty:
– w kasie Urzędu Gminy (kasa czynna w godz. 8.30 – 16.00) lub
– na rachunek bankowy: VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZOGRODZIE, Nr konta: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010

Termin załatwienia sprawy:
Podatek od środków transportowych jest płatny – bez wezwania – w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
– I rata do dnia 15 lutego
– II rata do 15 września każdego roku

Uwagi i dodatkowe informacje:
W terminie do dnia 15 lutego każdego roku należy składać właściwemu organowi podatkowemu (Urząd Gminy  Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn ( pokój Nr 7) deklaracje na podatek od środków  transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  środek  transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Po czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu,   na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu w takich  przypadkach podatnik jest zobowiązany skorygować odpowiednio deklaracje w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Obowiązek podatkowy wygasa w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego. 

Obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło  przeniesienie własności (przykład: zawarcie umowy kupna – sprzedaży pojazdu dnia 15 marca 2023 r. skutkuje  wygaśnięciem obowiązku podatkowego z dniem 31 marca 2023 r.  dla zbywającego, natomiast dla nowego właściciela powstaniem od 1 kwietnia 2023 r. Należy podkreślić, że nie ma tutaj również fakt tzw. „przerejestrowania” pojazdu w wydziale komunikacji).

 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

–  po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok  płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
a/ w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
b/ do dnia 15 września roku podatkowego – II rata

–  po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, 1512) oraz Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262, 2328, z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301, 1933, 2180)

UCHWAŁA NR XLII/203/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Skip to content