Informacja z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

W dniu 20 lipca 2015 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Na Sesji Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Młodzieszyn na lata 2015 – 2024 w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu na rok 2015 wydłużając okres WPF o dwa lata do roku 2026.

Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach WPF.

Zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek rolnych w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów o kwotę 140.000 zł, zwiększono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 290.000zl z przeznaczeniem na realizację zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4×4 z funkcją ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie, Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Samorządu Województwa na inwestycje w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. przebudowa drogi gminnej Janów – Ruszki dz. Nr ewid. 2 o długości 1000 mb.

Przyjęto Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Młodzieszyn na 2015 rok która, dotyczyła zwiększenia dochodów budżetowych majątkowych o kwotę 475.000 zł oraz zwiększono przychody z tytułu papierów wartościowych – obligacji o kwotę 1.700.000 zł zwiększono plan wydatków o kwotę 1.800.000 zł na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra – Janów.

Ponadto w związku z wystąpieniem Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie w sprawie dofinansowania w wys. 15.000 zł zakupu radiowozu oznakowanego wydano pozytywną opinie w tej sprawie. Zakupiony radiowóz będzie przekazany dla Posterunku Policji w Młodzieszynie.

Poruszano również sprawę budowy wodociągu we wsi Marysin, sprawę odbioru śmieci na kolejne miesiące.

Poinformowano radnych, że w dniu 30 czerwca 2015 roku Gmina Młodzieszyn unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Młodzieszyn. Unieważnienie to jest związane z faktem, że kwota oferty (w postępowaniu została złożona jedna oferta) z najniższą ceną przewyższała znacząco kwotę jaką Gmina Młodzieszyn zabezpieczyła na sfinansowanie tego zamówienia. Zawarcie umowy na warunkach przedstawionych w ofercie wiązałoby się ze znaczącym wzrostem stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Następnie Gmina Młodzieszyn ogłosiła kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Młodzieszyn. W dniu 20 lipca 2015 roku odbyło się otwarcie ofert. Ponownie złożono tylko jedna ofertę. Cena zaproponowana przez wykonawcę była jeszcze wyższa niż zawarta w poprzedniej ofercie.

  • DSC_1835
  • DSC_1836

 

Skip to content