Informacja z Nadzwyczajnej LII Sesji Rady Gminy

Na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 3 października 2018 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033  w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018 po stronie dochodów, przychodów i wydatków.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć przenosząc plan wydatków między przedsięwzięciami w roku 2018 dostosowując ich wysokość do bieżącej realizacji.

– przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn „Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra zwiększając plan wydatków na rok 2018 o kwotę 120.000 zł do kwoty 630.270,97 zł.  zmniejszając plan wydatków na rok 2018 o kwotę 120.000 zł przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2019 pn. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie. Przedsięwzięcie po dokonanych  zmianach posiada  łączne nakłady  finansowe w kwocie 2.740.000 zł., rok 2018 – 205.000 zł rok 2019 – 2.175.000 zł rok 2020 -300.000 zł limit zobowiązań – 2.680.000 zł

Dokonano również zmian w budżecie gminy na 2018 rok polegające na : zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 18.700 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych polegających na : zmianie przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Stare Budy zgodnie z wnioskiem i Uchwała zebrania wiejskiego przeznaczając środki w kwocie 15.729,77 zł z zadania pn. Remont drogi gminnej w m. Stare Budy na zadanie pn „Udrożnienie rowu drogi gminnej w m. Stare Budy z planem wydatków w kwocie 2.300 zł oraz na zadnie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Stare Budy z planem wydatków w kwocie 13.429,77 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra ´, zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.000 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja budynku OSP w Młodzieszynie”.

Zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na  realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 36.142 zł

Zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej  i Gimnazjum w Młodzieszynie o kwotę 120.000 zł

Zmniejszono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strzelnicy w Gminie Młodzieszyn „ o kwotę 9.000 zł przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej Departamentu Edukacji , Kultury i Dziedzictwa zadanie będzie realizowane na nieruchomości będącej własnością gminy.

 

Skip to content