Informacja z LXXXI Sesji Rady Gminy

W dniu 21 marca 2024 r. odbyła się LXXIX Sesja Rady Gminy.

Rada Gminy podjęła następujące Uchwały:

– Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Młodzieszyn uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Uchwalono kwoty ekwiwalentu pieniężnego w wysokości:

  1. 30 zł (słownie: trzydzieści złotych), za każdą rozpoczętą  godzinę od zgłoszenia wyjazdu strażaka ratownika w działaniach ratowniczych lub akcji ratowniczej
  2. 15 zł (słownie: piętnaście złotych), za każdą rozpoczętą godzinę od wyjazdu strażaka ratownika na szkolenie  lub ćwiczenia pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

– Uchwałę w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 405 w miejscowości Witkowice. Dokonano zatwierdzenia przeznaczenie terenu działki pod zabudowę zagrodową oraz tereny dolesień

– Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid 36/2 w miejscowości Młodzieszyn

Uchwała dotyczy zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego polegająca na zmianie parametrów zabudowy na działce nr 632 w Młodzieszynie

– Podjęto Uchwałę zmieniającą Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2024 rok. Zwiększono dochody budżetu o kwotę  2 039 148 zł , plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 59 253 523,56 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2 039 148 zł . plan wydatków budżetu Gminy  ogółem wynosi 69 148 064,56 zł .Szczegółowe zmiany w budżecie zawarte są w Uchwale Nr LXXXI/371/2024 dostępnej na stronie BIP w zakładce:  Rada Gminy- Uchwały 2024

                                                          

Skip to content