Informacja z LXVIII Sesji Rady Gminy w tym podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy drogi ekspresowej S50 Obwodnicy warszawskiej

W dniu 29 marca odbyła się LXVIII Sesja Rady Gminy z udziałem sołtysów,  zaproszonych gości i mieszkańców gminy Młodzieszyn. Głównym tematem posiedzenia było wyrażenie kategorycznego sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy drogi ekspresowej S50 Obwodnicy warszawskiej , odcinek od S10 (bez węzła) do DK 92 ( z węzłem).

Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy drogi ekspresowej S50 Obwodnicy warszawskiej , odcinek od S10 (bez węzła) do DK 92 ( z węzłem). W uchwale, Rada wyraziła stanowczy sprzeciw wobec budowy drogi ekspresowej S50 w każdym z trzech proponowanych wariantów oraz w każdym z czterech korytarzy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej na terenie gminy Młodzieszyn.

Treść uchwały zamieszczono poniżej:

Uchwała nr LXVIII/301/2023 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy drogi ekspresowej S50 Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od S10 (bez węzła) do DK92 (z węzłem)

Przyjęta uchwała zostanie przekazana Prezydentowi RP, Sejmowi, Senatowi, Prezesowi Rady Ministrów, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,  Pełnomocnikowi Rządu ds: CPK, Zarządowi Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., Ministerstwu Aktywów Państwowych , Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, posłowi Maciejowi Małeckiemu, Związkowi Gmin Wiejskich i mediom.

Ponadto Rada Gminy podjęła następujące Uchwały:

  • Uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janów.  Nadano nazwę ulicy „Transportowa” drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Młodzieszyn, położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 45 obręb geodezyjny 0006 Janów-Ruszki. Drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Młodzieszyn położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 48 obręb geodezyjny 0006 Janów-Ruszki nadano nazwę ulicy „Podleśna”
  • Przyjęto Uchwałę w określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży do placówek oświatowych, ustalając 0,89 zł  dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, oraz 1,15 zł dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 .
  • W związku ze zmianami w ustawie – Karta Nauczyciela, wprowadzonymi z dniem 1 września 2022 r. przyjęto w drodze Uchwały nowy regulamin określający wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków , motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników.
  • Jak co roku przyjęto również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn na 2023 rok. Na finansowanie tego programu przeznaczono środki 70 000 zł .
  • Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2038 polegające na: zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 2 295 034 zł , zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2 695 034 zł oraz zwiększeniu przychodów o kwotę 400 000 zł .

 Dokonano zmian w przedsięwzięciach;

1) w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2023 pn „ Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych ‘ zwiększenia limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 1 655 000 zł

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024 pn „ Rozwój Gospodarki Komunalnej w Gminie Młodzieszyn „ Polski Ład” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.480 000 zł , rok 2023 – 50 000 zł , rok 2024 – 2 430 000 zł.

– W uchwale budżetowej dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 2 1338 497 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 33 347 zł plan dochodów budżetu Gminy ogółem  po zmianach wynosi 43 473 546 zł , zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2 705 150 zł , Plan wydatków Budżetu ogółem po zmianach wynosi 49 489 980,23 zł

Szczegółowe zmiany w podjętych uchwałach są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Młodzieszyn bip.mlodzieszyn.pl w zakładce  -Rada  Gminy- Uchwały 2023.

Wójt Gminy Monika Pietrzyk złożyła informacje międzysesyjną (INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA – POBIERZ PDF).

Informację z działalności międzysesyjnej złożyli również Dyrektorzy, Kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej (POBIERZ PDF ), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (POBIERZ PDF) oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (POBIERZ PDF).

W wolnych wnioskach poruszano sprawę dalszych prac rewitalizacji stawu retencyjnego w Młodzieszynie czy zakończenia prac związanych z modernizacją Strażnicy OSP w Młodzieszynie.

Sołtysi sołectw Rokicina, Nowa Wieś,  Leontynów, Bieliny, Olszynki , Skutki  zgłosili  wniosek, prosząc o interwencję w sprawie niszczenia dróg w tych wsiach, poprzez jazdę quadami, szczególnie w weekendy. Zgłoszenie dotyczyło głównie rozjeżdżania dróg, poboczy, pól uprawnych tym środkiem transportu oraz faktu, że mogą one zagrażać bezpieczeństwu użytkowników tych dróg.

 

 

Skip to content