Informacja z LXIX Sesji Rady Gminy

W dniu 11 maja br. odbyła się LXIX Sesja Rady Gminy z udziałem sołtysów,  zaproszonych gości i mieszkańców gminy Młodzieszyn.

Rada Gminy podjęła następujące Uchwały:

  • Uchwałę zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na 2023 r.
    W Budżecie Gminy Młodzieszyn na 2023 rok zwiększono dochody budżetu o kwotę 893.100 zł. Plan dochodów budżetu Gminy  ogółem wynosi 44.642.381,12 zł. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 893.100 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 50.667.815,35 zł. Wprowadzono również zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. polegające na dofinansowaniu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamion. Wprowadzono zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wprowadzono zmiany w Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
  • Przyjęto Uchwałę w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Kamion Poduchowny. Zakres planu obejmuje tereny przy drodze krajowej Nr 50 i wojewódzkiej Nr 575 w obrębie geodezyjnym Kamion.
  • Przyjęto uchwałę w sprawie: zmiany uchwały nr LXVIII/298/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2023 roku. Zmianie podlegał §5 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2023 roku, w którym opisano zadania realizowane w stosunku do kotów, m.in. poprzez wskazanie podmiotów realizujących poszczególne formy opieki.
  • W związku ze złożonymi wnioskami mieszkańców gminy podjęto uchwałę w sprawie Ustanowienia pomnika przyrody – aleję drzew rosnących w miejscowości Justynów obejmujących 50 szt. drzew jesionów i dębów oraz trzy uchwały dotyczące uznania drzewa za pomnik przyrody, sosnę pospolitą oraz dąb szypułkowy rosnące w miejscowości Witkowice oraz dąb szypułkowy w Radziwiłce. Wszystkie drzewa są o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem i znajdują się na prywatnych działkach.

Szczegółowe zmiany w podjętych uchwałach są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Młodzieszyn bip.mlodzieszyn.pl w zakładce  > Rada  Gminy >Uchwały 2023.

Wójt Gminy Monika Pietrzyk złożyła informacje międzysesyjną  (POBIERZ)

Informację z działalności międzysesyjnej złożyli również Dyrektorzy i Kierownicy  jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej (POBIERZ), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (POBIERZ), oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (POBIERZ),

W wolnych wnioskach radna Pani Monika Wawrzyńczak zgłosiła konieczność remontu dróg w Janowie i Adamowej Górze (uzupełnienie nawierzchni) oraz wycięcie poboczy w całej miejscowości Janów. Sołtys wsi Janów Pani Anna Krawczyk wnioskowało o remont chodnika. Mieszkańcy zabierali głos w sprawie wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji CPK. Zadawali pytania i dyskutowali na temat odbytego spotkania części mieszkańców gminy, radnych i władz samorządowych z ministrem Marcinem Horałą, które miało miejsce 16 listopada 2022 r.

 

Skip to content