Informacja o Nadzwyczajnej LXXX Sesji Rady Gminy

Informuję, że w dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Nadzwyczajna LXXX Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1 Otwarcie obrad, Stwierdzenie pełnomocności obrad,

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LXXIX Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Młodzieszyn „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024.

5. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2024-2039.

6. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową na 2024 r.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2024 roku.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin na organizacje przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

Skip to content