II Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 20 maja 2024 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbyła się  II Sesja  Rady Gminy.

Na sesji dokonano wyboru składów osobowych 4 komisji stałych. Skład osobowy Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Infrastruktury zgodnie ze statutem Gminy wchodzą Przewodniczący Rady, dwóch Wiceprzewodniczących Rady i przewodniczący komisji stałych. Tym samym ustalenie składu osobowego tej komisji nie było możliwe  dopiero po ukonstytuowaniu się pozostałych komisji Rady Gminy Młodzieszyn.

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie od 3-5. Do komisji zgłosiło się 8 chętnych radnych. W drodze jawnego głosowania kandydatury radnych: Daniela Sikory i Łukasza Piecki zostały odrzucone. Do komisji powołano: Marię Czerwińską, Artura Bartłoszewskiego, Piotra Stelmacha, Bogumiłę Orlińską, Mirosława Kobiereckiego, Pawła Sałacińskiego. Uchwałę przyjęto przy 11 głosach za i 4 wstrzymujących.

 Następnie do Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego zgłosiło się 5 radnych i wszyscy zostali powołani do składu Komisji:  Maria Czerwińska, Mirosław Kobierecki, Marta Zalewska, Marek Ciurzyński i Daniel Gonta. Uchwała została przyjęta przy 11 głosach za i 4 wstrzymujących.

Do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłosiło się 6 chętnych. W tym przypadku również w drodze głosowania zostali wyłonieni członkowie komisji. Najmniej głosów uzyskał radny Daniel Sikora. Członkami komisji zostali następujący radni: Artur Bartłoszewski, Daniel Gonta, Paweł Sałacinski, Krzysztof Bielecki, Piotr Kozłowski. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  zostali powołani Bogumiła Orlińska, Maria Czerwińska, Marta Zalewska, Krzysztof Bielecki. Uchwała również została przyjęta jednogłośnie.

Po przeprowadzonych głosowaniach radny Daniel Sikora zauważył, że są radni, którzy nie należą do żadnej z komisji. Zapytał, czy jest to zgodne ze statutem gminy. Do pytania odniósł się Jarosław Hernik-  radca prawny. Statut gminy nie przewiduje, że radny musi brać udział w pracach komisji. Jeżeli są radni, którzy nie należą do żadnej z komisji, to ten fakt nie narusza przepisów prawa, ani statutu. Wobec tego radny nie ma obowiązku zasiadania w komisjach. Jeżeli został wybrany i jest członkiem, wtedy powinien czynnie uczestniczyć w obradach. Radny, który nie należy do żadnej z komisji ponosi tylko konsekwencję finansową, bo będzie otrzymywał tylko dietę radnego, bez dodatku za zasiadanie w komisjach.

Podjęto Uchwałę zmieniając uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Młodzieszyn uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Zmiana do Uchwały wynikała z potrzeby realizacji wytycznych Oddziału Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów dotyczących doprecyzowania zapisów dotyczących zasad wypłaty.

W dalszej części posiedzenia  radni ustalili wysokość wynagrodzenia dla Wójt Gminy  Moniki Pietrzyk. Wynagrodzenie wójta jest utrzymane na dotychczasowym poziomie i żaden składnik wynagrodzenia nie uległ zmianie. Zostało ono określone w oparciu o obowiązujące przepisy. W gminach do 15 tys. mieszkańców określono wynagrodzenie w następujących wysokościach: wynagrodzenie zasadnicze – 10 250 zł brutto, dodatek funkcyjny – 3150 zł brutto. Zgodnie z rozporządzeniem wysokość dodatku specjalnego przysługuje w kwocie 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, który wynosi 4020 zł brutto. Obligatoryjnymi składnikami wynagrodzenia jest również dodatek za wieloletnią pracę tzw. dodatek stażowy. Zgodnie z właściwymi przepisami wójtowi przysługują też nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Uchwała została przyjęta 12 głosami za, jednym przeciw i dwóch wstrzymujących.

Podjęto również Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027. Celem opracowania Strategii było wskazanie kierunków współpracy zrzeszonych gmin, które w sposób najskuteczniejszy pozwolą wykorzystać szanse i mocne strony Obszaru i wpłyną na wzmocnienie jego potencjału rozwojowego, a jednocześnie pozwolą zniwelować występujące niedobory i przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom. Osiągnięcie tych założeń możliwe będzie dzięki realizacji wspólnych projektów nakierowanych na zrównoważony i spójny rozwój Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, których źródłem finansowania będą przede wszystkim środki z nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2021-2027.

Wójt Gminy złożyła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej ( w załączeniu ).
Przewodniczący Rady złożył informacje z działalności międzysesyjnej ( w załączeniu ).

W wolnych wnioskach radni poruszali sprawy dotyczące budowy chodnika w Młodzieszynie przy ul. Wyzwolenia , budowę chodnika w Adamowej Górze, inwestycje drogowe w Janowie  tj. droga
na  działce Nr 2 i Nr 130  obręb geodezyjny Janów- Ruszki  , oświetlenie chodnika wzdłuż  drogi krajowej  nr 50, usuwanie zakrzaczeń przy drogach, remont dróg powiatowych:  Nowe Mistrzewice – Mistrzewice, droga od Witkowic do drogi Nr 50 , a także poruszano sprawę kierowania objazdu drogami gminnymi podczas zdarzęń drogowych  na drodze krajowej Nr 50. Ciężkie samochody  niszczą drogi gminne, na które ponoszone są ogromne koszty. Zgłoszony został także problem niedrożnego przepustu przy ul. Polnej w Młodzieszynie. 

Informacja międzysesyjna 15.05.2024
I N F O R M A C J A

 

 

Skip to content