Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od stycznia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Obecnie oczekujemy na opublikowanie wzoru wniosku
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej- taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.
Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:
1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:
1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
4) 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Skip to content